Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový potrubní izometrický software pro soubory PCF

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 23:58

Tags: CAD Schröer | Izometrie | M4 ISO FX | PCF | Potrubí | Software

CAD Schroer-M4 ISO FX-2147Soft­ware M4 ISO FX spo­leč­nos­ti CAD Schroer ge­ne­ru­je izo­me­t­rie po­tru­bí, se­zna­my dílů a další dů­le­ži­tou do­ku­men­ta­ci během ně­ko­li­ka sekund, a to zcela ne­zá­vis­le na CAD sys­té­mu. Pro­ces je plně au­to­ma­ti­zo­va­ný, což zna­me­ná, že již není třeba vy­na­lo­žit ma­nu­ál­ní úsilí. PCF je běžný for­mát pod­po­ro­va­ný vět­ši­nou pro­fe­si­o­nál­ních sys­té­mů pro 3D na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí.

For­mál­ní for­mát PCF umožňuje přes­nou vý­mě­nu dat o ná­vr­hu po­tru­bí mezi růz­ný­mi sys­témy. M4 ISO FX im­por­tu­je data pro návrh po­tru­bí ze sou­bo­rů PCF a po­u­ží­vá je k au­to­ma­tic­ké­mu ge­ne­ro­vá­ní plně di­men­zo­va­ných izo­me­t­ric­kých vý­kre­sů po­tru­bí. Roz­lo­že­ní ge­ne­ro­va­ných izo­me­t­ric­kých vý­kre­sů je ur­če­no vy­so­ce kon­fi­gu­ro­va­tel­ný­mi sty­lo­vý­mi ša­b­lo­na­mi, které lze při­způ­so­bit spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům spo­leč­nos­ti.

Generování izometrie potrubí jednoduše a rychle

M4 ISO FX je nej­jed­no­duš­ší a nej­rych­lej­ší způ­sob, jak vy­tvo­řit izo­me­t­ric­ké vý­kre­sy po­tru­bí. Izo­me­t­rie spolu s se­zna­my dílů a dal­ší­mi typy vý­pi­su lze ge­ne­ro­vat v po­ža­do­va­ném stylu v sekun­dách, stis­kem tla­čít­ka. Po­trub­ní izo­me­t­rie jsou do­ku­men­ty při­pra­ve­né k vý­ro­bě, které mohou být bez pro­dle­ní po­u­ži­ty přímo pro účely vý­ro­by po­tru­bí a do­ku­men­ta­ce. M4 ISO FX je sa­mo­stat­ný soft­wa­ro­vý ba­lí­ček, který je in­sta­lo­ván ne­zá­vis­le na ji­ných CAD sys­té­mech. M4 ISO FX plně au­to­ma­ti­zu­je pro­ces izo­me­t­ric­ké­ho ge­ne­ro­vá­ní po­tru­bí, což z něj dělá vel­kou vý­ho­du pro kaž­dou spo­leč­nost, která se snaží ma­xi­ma­li­zo­vat efek­ti­vi­tu při mi­ni­ma­li­za­ci ná­kla­dů.

Vyzkoušejte M4 ISO FX ještě dnes

M4 ISO FX si mů­že­te stáh­nout přímo z webo­vých strá­nek CAD Schroer a vy­zkou­šet 30 dní zdar­ma. Během 30­den­ní­ho zku­šeb­ní­ho ob­do­bí s ním mů­že­te vy­ge­ne­ro­vat až 50 izo­me­t­ric­kých vý­kre­sů po­tru­bí. CAD Schroer rov­něž na­bí­zí bez­plat­nou tech­nic­kou pod­po­ru po celou dobu zku­šeb­ní doby.

Vyzkoušejte M4 ISO FX zdarma >>


Mohlo by vás zajímat: