Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Xaar představuje inkoustový 3D tisk pro aditivní výrobu

Pátek, 26 Listopad 2021 01:10

Tags: 3D tisk | White paper | Xaar

Xaar Ultra High Viscosity Technology-2147Tech­no­lo­gie ultra vy­so­ké visko­zi­ty firmy Xaar po­sky­tu­je vý­rob­cům řadu no­vých a prak­tic­kých vý­rob­ních mož­nos­tí, na­bí­zí mož­nost tisku bez ome­ze­ní a pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu v adi­tiv­ní vý­ro­bě. Ros­tou­cí role a mož­nos­ti in­kous­to­vých tis­ko­vých hlav jsou před­sta­ve­ny v nej­no­věj­ší bílé knize firmy Xaar s ná­zvem „Po­sou­vá­ní hra­nic in­kous­to­vé tech­no­lo­gie po­mo­cí tisku s vy­so­kou visko­zi­tou“.

Zprá­va se za­bý­vá his­to­ric­kým po­za­dím ome­ze­ní po­u­ži­tí in­kous­to­vé tech­no­lo­gie a zdů­razňuje, jak nej­no­věj­ší ino­va­ce tis­ko­vých hlav umožňují tisk­nout mno­hem širší roz­sah visko­zit te­ku­tin při tep­lo­tě trys­ká­ní při­bliž­ně 100 cen­ti­po­i­sů (cP), což od­po­ví­dá při­bliž­ně 1000 cP při tep­lo­tě okolí.
Tato schop­nost zvy­šu­je vý­znam a prak­tic­kou vy­u­ži­tel­nost in­kous­to­vé tech­no­lo­gie v celé řadě no­vých apli­ka­cí tisku, na­ná­še­ní ná­tě­rů a adi­tiv­ní vý­ro­by. Rych­le se stává vý­rob­ní tech­no­lo­gií pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a 3D tisk, stej­ně jako pro per­so­na­li­za­ci, po­ta­ho­vá­ní a další ino­va­tiv­ní tis­ko­vé a vý­rob­ní pro­ce­sy.
Xaar vidí ve své tech­no­lo­gii ultra vy­so­ké visko­zi­ty pří­le­ži­tost pro vý­rob­ce pře­jít na in­kous­to­vý tisk, což při­ná­ší di­gi­tál­ní vý­ho­du v po­do­bě ma­lých sérií a ma­so­vé­ho při­způ­so­be­ní, čímž se ote­ví­rá řada no­vých kli­ent­ských sek­to­rů bez nut­nos­ti ne­e­ko­no­mic­kých a ná­kla­do­vě ne­e­fek­tiv­ních mi­ni­mál­ních množ­ství ob­jed­ná­vek.
Bílou knihu spo­leč­nos­ti Xaar si mů­že­te stáh­nout zde a video, které uka­zu­je, jak tech­no­lo­gie ultra vy­so­ké visko­zi­ty spo­leč­nos­ti Xaar mění 3D tisk, mů­že­te zhléd­nout zde.

 


Mohlo by vás zajímat: