Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální Year in Infrastructure 2021

Čtvrtek, 02 Prosinec 2021 02:13

BentleySystemsYII2021-1-2148Prv­ní­ho pro­sin­ce za­ča­la kaž­do­roč­ní, letos již po­dru­hé v řadě pouze vir­tu­ál­ní, kon­fe­ren­ce Bent­ley Sys­tems Year in In­frastructu­re 2021 s vy­hlá­še­ním oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards. Za­há­jil ji z Mni­cho­va Chris­ti­an Huber, vi­ce­pre­zi­dent, re­gi­o­nál­ní vý­kon­ný ře­di­tel pro re­gi­on EMEA spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems, a se­zná­mil di­vá­ky s pro­gra­mem vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce a zmí­nil spon­zo­ry a part­ne­ry celé akce.

Hned po něm pře­vzal slovo i obraz Greg Bent­ley, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Bent­ley. Na úvod se di­vá­kům omlu­vil, že už po­dru­hé se kvůli ší­ře­ní covid-19 se musí po­řá­dat kon­fe­ren­ce pouze vir­tu­ál­ně, a do­zvě­dě­li jsme se více o le­toš­ních vy­ni­ka­jí­cích in­frastruk­tur­ních pro­jek­tech, které jsou di­gi­tál­ní, plní cíle udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je a zá­ro­veň pro­ka­zu­jí svou odol­nost během glo­bál­ní pan­de­mie.
Ke Gre­go­vi se poz­dě­ji při­po­jil tech­nic­ký ře­di­tel Bent­ley Keith Bent­ley a spo­leč­ně oce­ni­li za­kla­da­te­le nej­po­zo­ru­hod­něj­ších in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů le­toš­ní­ho roku (viz níže).

S ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem spo­leč­nos­ti Si­e­mens pro in­te­li­gent­ní in­frastruk­tu­ru Matthi­a­sem Re­bel­liu­sem dis­ku­to­val Greg Bent­ley, jak je možné za­jis­tit bu­douc­nost in­frastruk­tur­ních ma­jet­ků. Poté se An­drej Ave­li­ni, pre­zi­dent spo­leč­nos­ti AC Advi­sors, po­dě­lil o po­znatky a vý­zkumy z ne­dáv­né­ho sum­mi­tu ve­dou­cích pra­cov­ní­ků spo­leč­nos­ti AC advi­sor. Do­zvě­dě­li jsme se, jak podle ve­dou­cích před­sta­vi­te­lů 150 nej­vět­ších in­že­nýr­ských firem vy­pa­dá or­ga­ni­zač­ní za­jiš­tě­ní bu­douc­nos­ti a jak plá­nu­jí při­dat větší hod­no­tu. Sly­še­li jsme také San­ta­nu Dase, ře­di­te­le pro ak­ce­le­ra­ci v Bent­ley, který vy­hlá­sil dr­ži­te­le oce­ně­ní iTwin En­t­re­pre­ne­ur, iTwin En­ter­pri­se a dr­ži­te­le oce­ně­ní In­frastruk­tu­ra IoT roku. Na­ko­nec Ro­dri­go Fer­nan­des, ře­di­tel ESDG (Ena­b­ling Susta­i­na­ble De­ve­lo­p­ment Goals) spo­leč­nos­ti Bent­ley, který upo­zor­nil na ně­kte­ré re­ak­ce ko­mu­ni­ty in­frastruk­tur­ních in­že­ný­rů na spo­leč­né výzvy spo­leč­nos­ti v ob­las­ti ži­vot­ní­ho pro­stře­dí.

Ve čtvr­teč­ním pro­gra­mu (2. pro­sin­ce 2021) se setkáme s pro­duk­to­vým ře­di­telem Bent­ley Ni­cho­lasem Cu­minsem. Bude ho­vo­řit o tom, jak do in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů na­pro­gra­mo­vat odol­nost po­mo­cí nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých ino­va­cí a tren­dů, které urych­lu­jí za­vá­dě­ní di­gi­tál­ních tren­dů v in­frastruk­tu­ře.
Hlav­ním bodem čtvr­teč­ní­ho pro­gra­mu sa­mo­zřej­mě bude vy­hlá­še­ní a osla­va ví­tězů sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re. Oce­ně­ny budou nej­vliv­něj­ší in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty z ce­lé­ho světa. Kat Lord-Le­vins, ře­di­tel­ka pro úspěch spo­leč­nos­ti Bent­ley, vezme účast­ní­ky na vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ku, během níž vy­zdvih­ne pro­jek­ty vy­bra­né ne­zá­vis­lý­mi po­rot­ci jako nej­lep­ší ve své ka­te­go­rii, a se­zná­mí je se s lidmi, kteří za tě­mi­to pro­jek­ty stojí.

Oznámení Year in Infrastructure 2021 Founders’ Honorees

Společnost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 1. pro­sin­ce 2021 Foun­ders’ Ho­no­re­es (oce­ně­ní za­kla­da­te­lů) pro rok 2021. Během vir­tu­ál­ní akce Year in In­frastructu­re 2021 a Going Di­gi­tal Awards bylo udě­le­no 22 Foun­ders’ Ho­no­re­es or­ga­ni­za­cím nebo jed­not­liv­cům, je­jichž po­či­ny vý­znam­ně při­spí­va­jí k roz­vo­ji in­frastruk­tu­ry a/nebo cílům en­vi­ron­men­tál­ní­ho či so­ci­ál­ní­ho roz­vo­je.
Za­kla­da­te­lé spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems Keith a Greg Bent­leyo­vi a ře­di­tel di­vi­ze ES(D)G spo­leč­nos­ti Bent­ley Ro­dri­go Fer­nan­des zhod­no­ti­li pře­svěd­či­vé re­fe­ren­ce 18 oce­ně­ných, kteří byli vy­brá­ni z 230 or­ga­ni­za­cí, jež před­lo­ži­ly no­mi­na­ce do kaž­do­roč­ní­ho pro­gra­mu Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re.

Chce­te-li si pro­hléd­nout popis pro­jek­tů a ob­ráz­ky, na­vštiv­te webo­vou strán­ku oce­ně­ných za­kla­da­te­lů. Po­drob­né po­pi­sy všech no­mi­no­va­ných pro­jek­tů budou zve­řej­ně­ny v tiš­tě­né a di­gi­tál­ní verzi ro­čen­ky in­frastruk­tu­ry spo­leč­nos­ti Bent­ley pro rok 2021 na za­čát­ku roku 2022. Chce­te-li si pro­hléd­nout mi­nu­lá vy­dá­ní této pu­b­li­ka­ce, na­vštiv­te ro­čen­ky in­frastruk­tu­ry spo­leč­nos­ti Bent­ley.

Sle­duj­te program konference a pre­zen­ta­ce fi­na­lis­tů Going Di­gi­tal Awards na vir­tu­ál­ní akci Year in In­frastructu­re 2021 a Going Di­gi­tal Awards na vy­žá­dá­ní zde.

Čestnými zakladateli v oblasti infrastruktury roku 2021 jsou:

ES(D)G za cenově dostupnou a čistou energii
Fujian Yongfu Power Engineering Co., Ltd.
Fujian Changle Zone C Offshore Wind Farm
Changle/Fuzhou, Fujian, Čína

Čestné uznání ES(D)G za opatření v oblasti klimatu
Evides NV
Optimalizace čerpání energie a snížení emisí CO2 Případová studie společnosti Evides
Rotterdam, Nizozemsko

Držitel ocenění ES(D)G za udržitelná města a komunity
GenMap
Modelování stromů a extrakce prvků pomocí mobilního mapování
Mendoza, Argentina

Za 4D Design Review
PT MRT Jakarta (Perseroda)
MRT Jakarta Fáze II
Jakarta, Indonésie

Za 4D Digital Twins Advancement
WSB
TH 169: Redefine Elk River
Elk River, Minnesota, Spojené státy americké

Za digitální dvojčata v režimu As-Operated
CNOOC Energy Development Design and R&D Center
Projekt digitálního dvojčete pobřežní plošiny pro sběr a přepravu ropy FPSO
Jihočínské moře, Guangdong, Čína

Za úspěch ve spolupráci
Wood
Portál pro spolupráci s digitální komunitou Wood Bentley
Velká Británie

Za komplexní spolupráci
CES_SDC Pte Ltd & AECOM Singapore Pte Ltd
Závod na úpravu vody Tuas - smlouva C4A - Bioodpady a fermentory
Singapur

Za komplexní projekt Digitální dvojče
China Railway First Survey and Design Institute Group Co., Ltd.
Aplikace technologie BIM při projektování vysokorychlostní železnice Xi'an-Shiyan
Xi'an, Lantian, Shangluo, Shanyang a Shiyan; Shaanxi a Hubei; Čína

Za digitální přizpůsobení
Konsorcium AFRY & Tyréns
East Link
Stockholm, Švédsko

Za digitální integraci
Mott MacDonald a National Grid
Londýnské energetické tunely 2
Londýn, Velká Británie

Za výzkum a vývoj digitálních dvojčat
Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.
Aplikace technologie digitálních dvojčat v celém životním cyklu projektů větrných elektráren na moři
Peking, Čína

Za ES(D)G Advocacy
Nick Smallwood (jménem Úřadu pro infrastrukturu a projekty)
Úřad pro infrastrukturu a projekty
Spojené království

Za globální zajištění budoucnosti
Brigantium Engineering
ITER: Činnosti v montážní jámě pro sestavení tokamaku
St. Paul-les-Durance, Bouches-du-Rhone, Francie

Za digitalizaci ve vzdělávání
Centrum průmyslových technologických studií a služeb č. 33
Workshop CETIS 33 BIM
Mexico City, Mexiko

Za infrastrukturu IoT
GZA GeoEnvironmental
Spojené státy

Za iTwin Enterprise
Consilience Analytics
Spojené státy

Za iTwin Entrepreneur
SewerAI
Spojené státy

Za National Digital Twin
Singapurský pozemkový úřad
Singapurské národní mapování 3D reality pro měnící se svět
Singapur

Za provedení odolné proti pandemiím
PT Hutama Karya (Persero)
Úprava mýtného uzlu Surabaya - Gresik
Surabaya, Východní Jáva, Indonésie

Za viditelnost realizace projektu
Zachry Industrial, Inc., a Zachry Group Company
Projekt vývozu zkapalněného zemního plynu Golden Pass
Sabine Pass, Texas, Spojené státy

Za virtuózní vynález
NP Singh
GMW Pvt. Ltd.
Indie