Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vítězové Going Digital Awards in Infrastructure 2021

Pondělí, 06 Prosinec 2021 17:36

Tags: Awards | Bentley Systems | Going Di­gi­tal | Infrastruktura | Vítězové | YII 2021

YII2021-2149Bent­ley Sys­tems (BSY) ozná­mi­la ví­tě­ze oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re v dru­hém dni své vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re 2021. Také druhý den za­há­jil Chris­ti­an Huber, vi­ce­pre­zi­dent, re­gi­o­nál­ní vý­kon­ný ře­di­tel pro re­gi­on EMEA spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems a při­ví­tal všech­ny, kteří sle­do­va­li vy­sí­lá­ní z Ev­ro­py, Af­ri­ky a Střed­ní­ho vý­cho­du.

Sám, jak pro­hlá­sil, byl ohro­men pro­jek­tem HS2 Phase 1 Main Civil Con­structi­on Works. Jde o vy­so­ko­rych­lost­ní že­lez­nič­ní síť, která v bu­douc­nu ob­slou­ží každý den téměř 30 mi­li­o­nů ces­tu­jí­cích na­příč An­g­lií a sníží emise o ne­u­vě­ři­tel­ných 50 %. Fi­na­lis­tů bylo cel­kem 57 v 19 ka­te­go­ri­ích a roz­ho­do­va­lo o nich 49 ne­zá­vis­lých po­rot­ců. Pro­jek­ty jsou stále k pro­hléd­nu­tí na webu yii.​bentley.​com.

Po Chris­ti­a­nu Hu­be­ro­vi do­stal slovo Ni­cho­las Cu­mins, pro­duk­to­vý ře­di­tel Bent­ley Sys­tems, který dis­ku­to­val o tom, jak na­pro­gra­mo­vat odol­nost do in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů s nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gic­ký­mi ino­va­ce­mi a tren­dy, které urych­lu­jí při­je­tí in­frastruk­tu­ry di­gi­tál­ních dvoj­čat.
Oceňovány byly nej­vý­znam­něj­ší in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty a ohla­šo­vá­ni byli rov­nou ví­tě­zo­vé, bez krát­ké­ho před­sta­vo­vá­ní kon­ku­renč­ních dvou pro­jek­tů v každé ka­te­go­rii, jak bylo zvy­kem při ne­vir­tu­ál­ní formě kon­fe­ren­ce. V Bent­ley tímto způ­so­ben do­ká­za­li stla­čit dobu tr­vá­ní ce­lé­ho vy­sí­lá­ní dru­hé­ho dne opět na 90 minut, stej­ně jako první den.
V pře­no­su se po­stup­ně uká­za­li další vý­znam­ní před­sta­vi­te­lé Bent­ley Sys­tems, každý z nich před­sta­vil ví­tě­ze v oboru, za který v Bent­ley od­po­ví­da­jí, a pře­dá­va­li si ně­ko­li­krát slovo mezi sebou.

  • Ka­tri­o­na Lord-Le­vins, hlav­ní ře­di­tel­ka pro úspěch spo­leč­nos­ti Bent­ley, po­zva­la di­vá­ky na vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ku, kde vy­zdvih­la pro­jek­ty vy­bra­né ne­zá­vis­lý­mi po­rot­ci jako nej­lep­ší ve své ka­te­go­rii, i lidi, kteří za tě­mi­to pro­jek­ty stojí. A mo­de­ro­va­la celý pro­gram pře­dá­vá­ní oce­ně­ní.
  • Dus­tin Parkman, vi­ce­pre­zi­dent Bent­ley pro mo­bi­li­tu, začal pre­zen­ta­ci při­po­mín­kou na první pod­zem­ní dráhu v Lon­dýně z roku 1863. Mo­bi­li­ta je dnes mno­hem slo­ži­těj­ší a na­bí­zí více způ­sobů po­hy­bu než kdy­ko­li před­tím. S mi­li­o­ny mostů, tu­ne­lů, vlaků a sil­nic po celém světě. ví­tě­zo­vé oce­ně­ní Going Di­gi­tal Award mění mo­der­ní in­frastruk­tu­ru, zlep­šu­jí ob­chod­ní vý­sled­ky a mění do­pra­vu.
  • Lori Hu­f­ford, vi­ce­pre­zi­dent­ka pro pro­jek­to­vá­ní a in­že­nýr­ství v Bent­ley, se při­po­ji­la k Dus­ti­nu Parkma­no­vi a vy­hlá­si­la prv­ní­ho ví­tě­ze Mott Ma­c­Do­nald Systra za již výše zmí­ně­ný pro­jekt HS2 Phase One Main Civil Con­structi­on Works. Poz­dě­ji pak ještě při­da­la ví­tě­ze ka­te­go­rie Di­gi­tál­ní vý­stav­ba.
  • Gregg Herrin, vi­ce­pre­zi­dent Bent­ley pro vodní hos­po­dář­ství pro­ve­dl di­vá­ky další sérií oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards v ka­te­go­ri­ích Vod a čis­tí­ren od­pad­ních vod, Sítě pro vodu, od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu a Di­gi­tál­ní mo­de­lo­vá­ní.
  • Von­nie Smith, vi­ce­pre­zi­dent­ka Bent­ley pro ener­ge­ti­ku, nás se­zná­mi­la s ví­tě­zi oce­ně­ní Di­gi­tal Award v ob­las­ti ener­ge­ti­ky. Na­vzdo­ry pan­de­mii tempo růstu svě­to­vé ka­pa­ci­ty ob­no­vi­tel­né ener­gie v roce 2020 vy­sko­či­lo o 45 %, a je to sou­část ne­bý­va­lé­ho roz­ma­chu vě­tr­né a so­lár­ní ener­gie. Vy­hlá­še­ní ví­tězů bylo v ka­te­go­ri­ích In­že­nýr­ské sítě a te­le­ko­mu­ni­ka­ce, Vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie a Vý­kon­nost in­že­nýr­ských sítí a prů­mys­lo­vých ma­jet­ků.
  • Ri­chard Vest­ner, vrch­ní ře­di­tel pro ob­last měst, řekl, že města jsou pří­le­ži­tos­tí pro lídry v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry. Před­po­klá­dá se, že do roku 2050 bude na zemi 9,7 mi­li­ar­dy lidí, a na pře­lo­mu sto­le­tí do­sáh­ne vr­cho­lu okolo 11 mi­li­ard. Podle OSN se oče­ká­vá, že dvě tře­ti­ny svě­to­vé po­pu­la­ce budou v prů­bě­hu ná­sle­du­jí­cích 30 let žít v měst­ských ob­las­tech. Ví­tě­zo­vé v da­ných ka­te­go­ri­ích mu­se­li osvět­lit čtyři hlav­ní hnací síly v tomto od­vět­ví – udr­ži­tel­nost, odol­nost, eko­no­mic­ký růst a spo­ko­je­nost ob­ča­nů. Ri­chard Vest­ner se vě­no­val ví­tězům z ka­te­go­rií Sta­veb­ní in­že­nýr­ství, Bu­do­vy a are­á­ly, Důlní a ná­moř­ní sta­veb­ní in­že­nýr­ství, Vý­ro­ba a Di­gi­tál­ní města.

Nej­čas­tě­ji byla v pre­zen­ta­cích zmiňována di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta vy­tvá­ře­ná po­mo­cí tech­no­lo­gie iTwins a uká­zá­ny byly pří­no­sy tech­no­lo­gií z po­sled­ních akvi­zi­cí Bent­ley Sys­tems. Rych­lost za­pra­co­vá­ní na­kou­pe­ných tech­no­lo­gií je u Bent­ley, na roz­díl od ji­ných firem, ob­rov­ská. iTwin obec­ně po­sky­tu­je mno­hem rych­lej­ší a snad­něj­ší pří­stup k mo­der­ním in­for­ma­cím. Di­gi­tál­ní dvoj­če umožňuje týmům rych­le vi­zu­a­li­zo­vat me­ta­da­ta pro po­cho­pe­ní vy­spě­los­ti ná­vrhů a iden­ti­fi­ko­vat chyby. Plat­for­ma Bent­ley iTwin cel­ko­vě zrych­li­la pří­stup k mo­de­lům a data se zís­ká­va­jí za pouhé ho­di­ny na­mís­to dnů. Tech­no­lo­gie jsou tu proto, aby zlep­ši­ly náš život.

Byla vy­slo­ve­na do­mněn­ka, že sku­teč­ná změna při­šla v sou­vis­los­ti s covid-19 a loc­kdow­nem, byla po­tře­ba více spo­lu­pra­co­vat na dálku. Di­gi­tál­ní dvoj­če je ozna­čo­vá­no za srdce sys­té­mu, umožňuje čle­nům týmu vi­zu­ál­ně ově­řo­vat roz­hod­nu­tí za­lo­že­ná na da­tech což mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ka při pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­bě. Di­gi­tál­ní dvoj­če vedlo k zá­sad­ní změně v efek­ti­vi­tě a spo­lu­prá­ci, co do způ­so­bu, jakým spolu čle­no­vé týmu a zú­čast­ně­né stra­ny na­vzá­jem ko­mu­ni­ku­jí.
Řada no­vých mož­nos­tí je osvo­jo­vá­na s nově vzni­ka­jí­cí­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jako je pro­po­je­ní s IoT. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta byla zmiňována v sou­vis­los­ti se že­lez­ni­ce­mi, dál­ni­ce­mi, mluví se o nich v ob­las­ti ži­vot­ní­ho pro­stře­dí atd.
Pro pře­zkou­má­ní ná­vr­hu se po­u­ží­vá iTwin De­sign Re­viewer, a to jak in­ter­ně, tak ex­ter­ně. To umož­ni­lo ex­ter­nis­tům kon­t­ro­lo­vat a při­po­mín­ko­vat mo­de­ly, aniž by mu­se­li sta­ho­vat spe­ci­fic­ký pro­jekč­ní soft­ware. Je tak možné iden­ti­fi­ko­vat pro­blémy nebo po­skyt­nout při­po­mín­ky v rámci mo­de­lu a po­mo­ci tak udr­žet rych­lý chod práce podle plánu.
V ně­kte­rých pro­jek­tech byly kromě apli­ka­cí Bent­ley po­u­ži­ty také Micro­soft Ho­lo­Lens, drony a vy­u­ží­vá­na smí­še­ná re­a­li­ta. Zmí­ně­ny byly i As­se­tWi­se pro ří­ze­ní změn in­for­ma­cí, RAM Structu­ral Sys­tem, iTwin Ser­vi­ces, Pro­jectWi­se pro spo­lu­prá­ci týmů, Syn­chro 4D, Con­text­Cap­tu­re, OpenBu­il­dings nebo Ope­nRoads.

Oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re za rok 2021 zís­ka­li:

Mosty
Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu New York
Vý­chod­ní 138. ulice nad dál­ni­cí Major De­e­gan
New York City, New York, Spo­je­né státy

Bu­do­vy a are­á­ly
Vol­go­grad­nef­te­pro­ekt, LLC
Špič­ko­vý tech­no­lo­gic­ký mul­ti­funkč­ní lé­kař­ský kom­plex
Usť-Luga, Pe­t­ro­hrad, Rusko

Di­gi­tál­ní města
Me­zi­ná­rod­ní lo­gis­tic­ké le­tiš­tě Hubei Co., Ltd., Shen­zhen S.F. Tai­sen Hol­dings (Group) Co., Ltd., Ai­r­port Con­structi­on En­gi­nee­ring Co., Ltd.
Pro­jekt le­tiš­tě Ezhou Huahu
E-čou, Chu-pej, Čína

Di­gi­tál­ní vý­stav­ba
Clark Con­structi­on Group, LLC
Me­zi­ná­rod­ní pří­le­to­vé pro­sto­ry le­tiš­tě Se­a­Tac
Se­att­le, Wa­shing­ton, Spo­je­né státy

Ge­o­tech­nic­ké in­že­nýr­ství
China Water Re­sour­ces Be­i­fang In­ves­ti­gati­on, De­sign and Re­search Co. Ltd.
Ge­o­lo­gic­ký prů­zkum vod­ních zdro­jů a hyd­ro­ener­ge­ti­ky
Tibet, Čína

Roz­voj po­zem­ků a sta­ve­nišť
Li­a­o­ning Water Con­servan­cy and Hyd­ro­power Sur­vey and De­sign Re­search In­sti­tu­te Co., Ltd.
Pro­jekt vodní ná­dr­že Don­gtai­zi
Čch’-feng, Vnitř­ní Mon­gol­sko, Čína

Vý­ro­ba
WISDRI En­gi­nee­ring & Re­search In­cor­po­rati­on Li­mi­ted
Pro­jekt kon­ti­nu­ál­ní­ho od­lé­vá­ní na bázi kon­ver­to­ru spo­leč­nos­ti Jin­nan Steel, 2. fáze pro­jek­tu na sní­že­ní ka­pa­ci­ty a na­hra­ze­ní zá­klad­ny Quwo
Quwo, Sha­nxi, Čína

Důlní a po­břež­ní sta­veb­ní in­že­nýr­ství
Po­ly­us
Vý­stav­ba pro­jek­tu Bla­go­dat­noye Mill-5
Kras­nojar­sk, Kras­nojar­ský kraj, Rusko

Vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie
Ca­pi­tal En­gi­nee­ring and Re­search In­cor­po­rati­on Ltd.
První 60MW pro­jekt vý­ro­by elektři­ny z plynu v pod­kri­tic­kých vy­so­kých pe­cích na světě
Chan­gshu, Ťiang-su, Čína

Sprá­va in­for­ma­cí o re­a­li­za­ci pro­jek­tů
Mott Ma­c­Do­nald SYSTRA JV with Bal­four Be­at­ty Vinci
Po­zem­ní sta­veb­ní práce, HS2, 1. fáze
Lon­dýn, Spo­je­né krá­lov­ství

Že­lez­ni­ce a pře­pra­va
Ne­twork Rail + Ja­cobs
Mo­der­ni­za­ce trasy Transpen­ni­ne
Man­ches­ter/Leeds/York, Spo­je­né krá­lov­ství

Mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty
HDR
Di­gi­tál­ní mo­de­lo­vá­ní dvoj­če­te pře­hra­dy Di­a­blo
What­com Coun­ty, Wa­shing­ton, Spo­je­né státy

Vý­kon­nost sil­nič­ních a že­lez­nič­ních ma­jet­ků
Col­lins En­gi­neers, Inc.
Ob­no­va mostu Stone Arch Bridge
Min­ne­a­po­lis, Min­ne­so­ta, Spo­je­né státy

Sil­ni­ce a dál­ni­ce
PT Hu­ta­ma Karya (Per­se­ro)
Zpo­plat­ně­ná dál­ni­ce Trans Su­mate­ra, sekce pro­jek­tu Ser­be­la­wan-Pe­ma­tan­g­si­an­tar
Pe­ma­tan­g­si­an­tar, Se­ver­ní Su­mat­ra, In­donésie

Sta­veb­ní in­že­nýr­ství
HDR a Penn­First Team
Pa­vi­lon v Penn Me­di­ci­ne
Fi­la­del­fie, Pen­syl­vá­nie, Spo­je­né státy

In­že­nýr­ské sítě a te­le­ko­mu­ni­ka­ce
Power­Chi­na Hubei Elect­ric En­gi­nee­ring Co., Ltd.
80MWp po­zem­ní fo­to­vol­taic­ký pro­jekt Hubei Ener­gy Group v čín­ském Su­i­xi­a­nu a Gu­an­gshui
Gu­an­gshui, Chu-pej, Čína

Vý­kon­nost in­že­nýr­ských sítí a prů­mys­lo­vých ma­jet­ků
Ca­na­di­an Ener­gy Com­pa­ny
Asset Data Li­fecycle Pro­gram
Fort Mc­Murray, Al­ber­ta, Ka­na­da

Voda a čis­tír­ny od­pad­ních vod
Spo­leč­nost Lar­sen & Toubro Con­structi­on
Kha­tan – sché­ma do­dáv­ky vody pro sku­pi­nu ves­nic (úpra­va po­vr­cho­vých vod), UP, Indie
Cha­tán, Uttar­pra­déš, Indie

Sítě pro vodu, od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu
Com­pa­nhia Águas de Jo­in­ville (CAJ)
Po­ho­to­vost­ní plán pro za­jiš­tě­ní do­dá­vek v pří­pa­dě sucha (Jo­in­ville-Santa Ca­ta­ri­na)
Jo­in­ville, Santa Ca­ta­ri­na, Bra­zí­lie

Oce­ně­ní z ob­las­ti vzdě­lá­vá­ní

V Bent­ley sku­teč­ně věří, že po­krok v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry byl vždy in­spi­ro­ván a ovlivňován mla­dý­mi lidmi. Po­kaž­dé, když se ob­je­ví in­frastruk­tur­ní výzva, ob­je­ví se i ino­va­ce a Bent­ley se tak po­sta­ví výzvě. Proto je pro Bent­ley tak dů­le­ži­té uzná­vat a pod­po­ro­vat or­ga­ni­za­ce, které na­bí­ze­jí pří­le­ži­tos­ti stu­den­tům a bu­dou­cím lídrům. Tento rok v Bent­ley pod­po­ři­li or­ga­ni­za­ci v Me­xi­ku, na­bí­ze­jí­cí ka­ri­é­ru tech­ni­kům v mnoha obo­rech, včet­ně ar­chi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví. Chtě­li ak­tu­a­li­zo­vat své di­gi­tál­ní vý­u­ko­vé ná­stro­je, pro­to­že je­jich před­cho­zí soft­ware ne­u­možňoval di­gi­tál­ní in­te­gra­ci plá­no­vá­ní, pro­jek­to­vá­ní a in­že­nýr­ské pro­ce­sy. Takže se roz­hod­li na­bíd­nout nový di­gi­tál­ní workshop za­lo­že­ný na BIM a mo­de­lo­vá­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pi­lot­ní eko­lo­gic­ké ini­ci­a­ti­vě ke sní­že­ní spo­tře­by ener­gie v are­á­lu kam­pu­su. Gra­tu­la­ce smě­řo­va­ly do Cen­t­ra prů­mys­lo­vě tech­no­lo­gic­kých stu­dií a slu­žeb se síd­lem v Me­xi­co City v Me­xi­ku. Stu­den­ti chtě­li na kam­pu­su do­ká­zat, že zvlád­nout zre­du­ko­vat spo­tře­bu vody a elektři­ny za­chy­co­vá­ním deš­ťo­vé vody. Vy­tvo­ře­ním di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te po­mo­cí Con­text­Cap­tu­re a OpenBu­il­dings zjis­ti­li, že je­jich plán sníží spo­tře­bu vody o 50 %, a sníží emise CO2 o množ­ství, které od­po­ví­dá vý­sad­bě při­bliž­ně 1600 stro­mů ročně. Tyto pro­gra­my na aka­de­mic­ké půdě vy­tvá­ře­jí novou ge­ne­ra­ci stu­den­tů, kteří budou mít po­zi­tiv­ní spo­le­čen­ský dopad při­jí­má­ním výzev naší doby.
V le­toš­ním roce byl spuš­těn vzdě­lá­va­cí pro­gram Bent­ley jako pro­stře­dek pro stu­den­ty k roz­vo­ji di­gi­tál­ních do­ved­nos­tí, které jsou roz­ho­du­jí­cí pro vy­cho­vá­ní kva­li­fi­ko­va­ných ta­len­tů, kteří se mohou po­dí­let na dal­ších úrov­ních pro­jek­tů a di­gi­tál­ních toků. Pro­gram na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vý pří­stup k vý­u­ko­vým li­cen­cím, více než 60 apli­ka­cí zdar­ma pro všech­ny způ­so­bi­lé stu­den­ty a pe­da­go­gy, od střed­ních škol až po vyšší úrov­ně vzdě­lá­vá­ní, a to pro­střed­nic­tvím vzdě­lá­va­cí­ho por­tá­lu Bent­ley.
Oce­ně­ní Fu­tu­re In­frastructu­re Star oceňuje stu­den­ty z ce­lé­ho světa za je­jich ne­u­vě­ři­tel­né pro­jek­ty, které do­ká­žou měnit svět. Abychom v Bent­ley našli první Bu­dou­cí hvězdu in­frastruk­tu­ry, po­žá­da­li stu­den­ty, aby vy­tvo­ři­li kon­cept nebo nápad, jak mohou změ­nit svět po­mo­cí in­frastruk­tu­ry. Ob­dr­že­li 144 pří­spěv­ků z více než 60 zemí. Deset nej­lep­ších fi­na­lis­tů po­stou­pi­lo do druhé fráze, kde měli ex­klu­ziv­ní pří­le­ži­tost zú­čast­nit se mi­s­trov­ských kurzů s od­bor­ní­ky z Bent­ley, kteří jim po­mo­hou při­vést ná­pa­dy do ži­vo­ta s po­mo­cí Bent­ley apli­ka­cí.

Bent­ley Edu­cati­on hos­ti­lo zá­vě­reč­né kolo hod­no­ce­ní sou­tě­že Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge 2021, a to 27. září, kdy pě­ti­ce fi­na­lis­tů před­sta­vi­la své pro­jek­ty pa­ne­lu od­bor­ní­ků Bent­ley a ex­ter­ních po­rot­ců, aby zís­ka­li hlav­ní výhru 5 000 do­la­rů. Bent­ley vy­hlá­sí­la rov­nou dva vý­her­ce. Cenu po­ro­ty zís­ká­vá Elif Gun­gor­mus De­liismail z uni­ver­zi­ty Izmir In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy v Tu­rec­ku, a to se svým pro­jek­tem mini-mo­du­lár­ní elek­trár­ny pro di­gi­ta­li­zo­va­ný udr­ži­tel­ný areál. Tento ino­va­tiv­ní a vzru­šu­jí­cí pro­jekt uka­zu­je, jak fun­gu­je mini-mo­du­lár­ní elek­trár­na ve spo­je­ní s in­te­li­gent­ní cen­t­ra­li­zo­va­nou sprá­vou ener­gie a níz­kouh­lí­ko­vým pa­li­vem, čímž může trans­for­mo­vat ener­ge­tic­kou vý­kon­nost na­příč ven­kov­ským are­á­lem. Elif po­u­ži­la tech­no­lo­gii Con­text­Cap­tu­re a dronů od Bent­ley k vy­tvo­ře­ní 3D mo­de­lu ce­lé­ho are­á­lu se všemi mo­du­lár­ní­mi člán­ky pro­vo­zo­va­ný­mi v jeho blíz­kos­ti. Tento pro­jekt uka­zu­je, jak mu­sí­me pře­mýš­let o změně kli­ma­tu a smys­lem je po­tře­ba jeho ře­še­ní a trans­for­ma­ce naší spo­tře­by ener­gie. Ne­chy­běl ani pro­jev sym­pa­tic­ké ví­těz­ky.
Ví­tě­zem Pe­o­ple's Cho­ice je podle hla­so­vá­ní Rod­man Raul Cor­do­va Ro­dri­gu­ez z Pa­pež­ské ka­to­lic­ké uni­ver­zi­ty v Rio de Ja­ne­i­ru v Bra­zí­lii za svůj ino­va­tiv­ní pro­jekt vý­stav­by pře­hra­dy. Rod­ma­no­va pre­zen­ta­ce se za­bý­vá in­frastruk­tu­rou pro vý­ro­bu čisté ener­gie a tím, jak zlep­šit mož­nos­ti a pro­voz zá­so­bo­vá­ní vodou. Jeho ino­va­tiv­ní kon­cepč­ní návrh se týkal ži­vot­nos­ti ví­ce­ú­če­lo­vé pře­hra­dy vodní elek­trár­ny, kde zá­klad­ní­mi vý­sled­ky jsou vodní ener­gie a dis­tri­buce čisté vody. Ani zde ne­chy­běl pro­jev oce­ně­né­ho ví­tě­ze.

Oce­ně­ní v sou­tě­ži Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge zís­ka­li tito stu­den­ti:

Vítěz ceny po­rot­ců
Elif Gun­gor­mus De­liismail
Mini-mo­du­lár­ní tech­no­lo­gic­ký celek pro di­gi­ta­li­zo­va­ný udr­ži­tel­ný areál
Tech­no­lo­gic­ký in­sti­tut Izmir, Tu­rec­ko

Vítěz ceny ve­řej­nos­ti
Rod­man Raul Cor­do­va Ro­dri­gu­ez
Ino­va­tiv­ní pro­jekt pře­hra­dy a vodní elek­trár­ny
Pa­pež­ská ka­to­lic­ká uni­ver­zi­ta Rio de Ja­ne­i­ro, Bra­zí­lie

Chce­te-li se po­dí­vat na popis pro­jek­tů a pro­hléd­nout si ob­ráz­ky, na­vštiv­te web Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re. Po­drob­ný popis všech no­mi­no­va­ných pro­jek­tů bude po­čát­kem roku 2022 zve­řej­něn v tiš­tě­né i di­gi­tál­ní verzi ro­čen­ky spo­leč­nos­ti Bent­ley In­frastructu­re Year­book 2021. Chce­te-li si pro­hléd­nout pře­de­šlá vy­dá­ní této pu­b­li­ka­ce, vy­hle­dej­te si ro­čen­ky spo­leč­nos­ti Bent­ley In­frastructu­re Year­book.

Zhlédnutí prezentací členů vedení Bentley Systems i projektů, které byly letos nominovány na ocenění, opravdu stojí za to. Vý­ho­dou je, že při sle­do­vá­ní videí si mů­že­te za­pnout ti­tul­ky, a to nejen an­g­lic­ké, ale také čín­ské, fran­couz­ské, ital­ské, ruské, pol­ské, ně­mec­ké, ja­pon­ské, ko­rej­ské, ale do­kon­ce i české!

Po­dí­vej­te se na za­se­dá­ní ve­dou­cích pra­cov­ní­ků a pre­zen­ta­ce fi­na­lis­tů oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards v rámci vir­tu­ál­ní udá­los­ti Year in In­frastructu­re and Going Di­gi­tal Awards 2021, která je k dis­po­zi­ci na vy­žá­dá­ní zde.


Mohlo by vás zajímat: