Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lékařské inovace s technologií HP Multi Jet Fusion

Čtvrtek, 09 Prosinec 2021 23:49

Tags: 3D tisk | 3D4OP | Chirurgie | HP Multi Jet Fusi­on | Lékařství | Limor Haviv | LMI

LMI Image-3-2149Laser Mo­del­ling Isra­el (LMI), prů­kop­ník v ob­las­ti rych­lé­ho pro­to­ty­po­vá­ní, vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii HP Multi Jet Fusi­on k vý­ro­bě slo­ži­tých a re­a­lis­tic­kých 3D tiš­tě­ných mo­de­lů, které po­má­ha­jí chi­rur­gům a lé­ka­řům při slo­ži­tých ope­ra­cích. Spo­leč­nost LMI byla za­lo­že­na v roce 1998 a má roz­sáh­lé zku­še­nos­ti s po­sky­to­vá­ním kom­plet­ních slu­žeb pro ně­kte­ré z nej­vy­spě­lej­ších tech­no­lo­gic­kých spo­leč­nos­tí v Iz­ra­e­li, při­čemž vy­rá­bí vý­ji­meč­né pro­duk­ty v každé fázi vý­ro­by.

Spo­leč­nost spo­lu­pra­cu­je s celou řadou prů­mys­lo­vých od­vět­ví, včet­ně lé­kař­ství, za­čí­na­jí­cích tech­no­lo­gic­kých firem, ar­má­dy a spo­třeb­ní­ho zboží.

Od svého za­lo­že­ní vy­u­ží­vá LMI různé tech­no­lo­gie, aby svým kli­en­tům po­sky­to­va­la kva­lit­ní pro­duk­ty a ře­še­ní. V po­čát­cích spo­leč­nos­ti viděl její za­kla­da­tel Arie Kalo zá­klad­ní kon­struk­ce 3D tisku a roz­ho­dl se in­ves­to­vat do stro­je se sys­té­mem SLA. S roz­vo­jem tech­no­lo­gie však Arie­ho za­u­ja­la tech­no­lo­gie 3D tisku od spo­leč­nos­ti HP a po­va­žo­val ji za lepší ře­še­ní než běž­nou SLS tech­no­lo­gii, která exis­to­va­la. LMI od té doby po­u­ží­vá stroj HP Multi Jet Fusi­on 217 a ne­dáv­no, v době pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru, si po­ří­di­la třetí tis­kár­nu HP Multi Jet Fusi­on 4200, aby mohla při­dá­vat další pro­duk­ty.

V po­sled­ní době LMI vy­u­ží­vá své od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti lé­kař­ství a za­po­ju­je se do spo­leč­ných pod­ni­ků s ne­moc­ni­ce­mi. To za­hr­nu­je tisk mo­de­lů a pro­to­ty­pů, které po­má­ha­jí lé­ka­řům při tré­nin­ku ná­roč­ných ope­ra­cí, jako jsou re­kon­strukč­ní a au­to­gen­ní ope­ra­ce, a také vy­tvá­ře­ní je­di­neč­ných ná­stro­jů pro spe­ci­fic­ké ope­ra­ce.

Úžas­ným pří­kla­dem jed­no­ho z lé­kař­ských pro­jek­tů spo­leč­nos­ti LMI je práce, kte­rou spo­leč­nost usku­teč­ni­la pro ope­ra­ci seg­men­ta­ce dvou srost­lých dvoj­čat. Tato pře­lo­mo­vá ope­ra­ce srost­lých dvoj­čat byla ozna­če­na za ne­smír­ně ná­roč­nou a pro­vá­ze­nou mnoha kom­pli­ka­ce­mi a vy­ža­do­va­la slo­ži­té de­tail­ní mo­de­ly, na kte­rých by se chi­rur­go­vé a lé­ka­ři mohli cvi­čit.

LMI v rámci ope­ra­ce spo­lu­pra­co­va­la s Limor Ha­vi­vo­vou, spe­ci­a­list­kou na chi­rur­gic­ký 3D tisk a za­kla­da­tel­kou 3D4OP. Limor pra­cu­je jako chi­rur­gic­ká spe­ci­a­list­ka v ne­moc­ni­cích po celém Iz­ra­e­li a po­má­há chi­rur­gům při­pra­vo­vat se na ope­ra­ce tím, že na­vr­hu­je mo­de­ly na zá­kla­dě CT a MRI sním­ků pa­ci­en­tů. Pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je s LMI, která do­ká­že její ná­vrhy rych­le vy­tisk­nout po­mo­cí své flo­ti­ly tis­ká­ren HP Multi Jet Fusi­on. Kom­bi­na­ce part­ner­ství a tech­no­lo­gie HP umožňuje Limor po­sky­to­vat ne­moc­ni­cím rych­lé služ­by, což je dů­le­ži­té zejmé­na v na­lé­ha­vých pří­pa­dech.

LMI Image-1-2149

Při seg­men­tač­ní ope­ra­ci spo­lu­pra­co­va­la Limor s LMI na ná­vr­hu a tisku mo­de­lu dvoj­čat po­mo­cí tis­ká­ren HP Multi Jet Fusi­on 4200 a ma­te­ri­á­lů PI12 a CPU. Tělo, kůže a lebka mo­de­lu byly vy­ro­be­ny po­mo­cí HP tech­no­lo­gie 3D tisku, za­tím­co de­tail­něj­ší části, jako jsou žíly, byly vy­ro­be­ny z měk­čí­ho ma­te­ri­á­lu. Mo­de­ly byly také spo­je­ny mag­ne­ty a byly zcela po­hyb­li­vé, což chi­rur­gům umož­ni­lo co nej­ví­ce si­mu­lo­vat ope­ra­ci.

LMI Image-2-2149

Vý­ho­dy po­u­ži­tí tis­ká­ren HP Multi Jet Fusi­on pro ta­ko­vé pro­to­ty­py jsou vý­ji­meč­né. Pře­de­vším jsou vy­tiš­tě­né díly ce­no­vě velmi do­stup­né a lze je vy­rá­bět rych­le a opa­ko­va­ně. V pří­pa­dě ope­ra­ce seg­men­ta­ce dvoj­čat to bylo zá­sad­ní, pro­to­že to zna­me­na­lo, že LMI mohla rych­le vy­rá­bět díly růz­ných ve­li­kos­tí, když dvoj­ča­ta rost­la. Další vý­ho­dou je ma­te­ri­ál fi­nál­ní­ho vý­rob­ku, který lze nejen na­třít bar­vou v od­stí­nech kůže, ale také ste­ri­li­zo­vat, a je tedy do­sta­teč­ně bez­peč­ný pro umís­tě­ní v blíz­kos­ti ope­rač­ní­ho sálu.

Limor oce­ni­la roz­li­še­ní stro­jů HP Multi Jet Fusi­on, které ozna­či­la za úžas­né. Umožňuje vidět všech­ny slo­ži­té de­tai­ly, jako jsou malé kosti. A lze také si­mu­lo­vat hus­to­tu jed­not­li­vých kostí podle kaž­dé­ho pa­ci­en­ta, což je pro zdra­vot­nic­ký per­so­nál ne­smír­ně pří­nos­né.

Přes­nost stro­jů HP Multi Jet Fusi­on 4200 je pro LMI a Limor ne­o­ce­ni­tel­ná, pro­to­že kon­t­ro­ly kva­li­ty přímo v tis­kár­ně po­má­ha­jí mi­ni­ma­li­zo­vat chyby a umožňují snad­né a přes­né sle­do­vá­ní po­stu­pu prací. Tech­no­lo­gie HP navíc umožňuje vy­rá­bět mo­de­ly v jedné se­sta­vě, což zna­me­ná, že není třeba tisk­nout mnoho sa­mo­stat­ných dílů.


Mohlo by vás zajímat: