Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GŘ Autodesku Anagnost ocenil přijetí plánu pro infrastrukturu

Středa, 15 Prosinec 2021 00:02

Tags: An­drew Anagnos­t | Autodesk | Infrastruktura | News | USA

Autodesk-IIJA-Construction-2150Ná­sle­du­jí­cí krát­ký text je pře­kla­dem pří­spěv­ku ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le (CEO) Au­to­de­s­ku An­drewa Anagnos­ta, který byl zve­řej­něn na strán­kách Au­to­de­s­ku 6. lis­to­pa­du 2021. Jde o zatím po­sled­ní le­toš­ní pří­spě­vek v no­vin­kách. Au­to­de­sk se už ně­ko­lik let pří­liš ne­sta­rá o to, aby in­for­mo­val no­vi­ná­ře v ČR, co je v Au­to­de­s­ku no­vé­ho. Tuto zá­le­ži­tost pře­vza­li svým způ­so­bem pro­dej­ci Au­to­de­sk pro­duk­tů u nás. Ale pří­spěv­ky to­ho­to typu u nich ne­na­jde­te.

Mys­lím, že je za­jí­ma­vé poznat, ja­ký­mi pro­blémy se v USA za­bý­va­jí. Dále už text An­drewa Anagnos­ta.

Při­je­tí zá­ko­na o in­ves­ti­cích do in­frastruk­tu­ry a za­měst­na­nos­ti (In­frastructu­re In­vest­ment and Jobs Act – IIJA) před­sta­vu­je his­to­ric­ký oka­mžik pro bu­douc­nost naší in­frastruk­tu­ry, eko­no­mi­ky a zdra­ví na­šich ko­mu­nit. Je také sig­ná­lem toho, že Bi­de­no­va ad­mi­nis­tra­ti­va a Kon­gres uzná­va­jí, že naše in­frastruk­tu­ra je pří­liš dů­le­ži­tá na to, aby se­lha­la. Mu­sí­me se vy­rov­nat s ob­no­vou naší stár­nou­cí in­frastruk­tu­ry po­mo­cí mo­der­ních ino­va­cí. IIJA uka­zu­je, že Bi­de­no­va ad­mi­nis­tra­ti­va a Kon­gres jsou při­pra­ve­ni před­běh­nout ino­vač­ní křiv­ku v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry vy­tvo­ře­ním no­vé­ho pro­gra­mu, který po­mů­že stát­ním mi­nis­ter­stvům do­pra­vy za­čle­nit di­gi­tál­ní ná­stro­je pro pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­bu a pro­voz do svých pro­ce­sů a do pro­ce­sů svých do­da­va­te­lů od plá­no­vá­ní až po pro­voz. Práv­ní před­pi­sy rov­něž za­ha­ju­jí pro­ces zmírňování škod způ­so­be­ných olo­vě­ný­mi trub­ka­mi a zlep­šu­jí zdra­ví a bez­peč­nost ohro­že­ných ko­mu­nit a lidí, kteří v nich žijí. Cel­ko­vě umož­ní našim zá­kaz­ní­kům a ce­lé­mu od­vět­ví vést pro­jek­ty, které jsou po­sta­ve­ny lépe, rych­le­ji, ce­no­vě do­stup­ně­ji a které jsou ino­va­tiv­něj­ší, odol­něj­ší a ohle­du­pl­něj­ší ke kli­ma­tu.
To bude zá­kla­dem pro to, jak budou zá­kaz­ní­ci Au­to­de­s­ku re­a­go­vat na di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci všech typů in­frastruk­tu­ry a spo­leč­ně jsme při­pra­ve­ni toto úsilí pod­po­řit a ob­no­vit in­frastruk­tu­ru naší země.

Původní text najdete na adsknews.autodesk.com.

 


Mohlo by vás zajímat: