Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Říjnová sleva 30 % na Fusion 360 rozšíření?

Středa, 15 Prosinec 2021 00:38

Tags: Adeon | Autodesk | Extensions | Fusion 360 | Rozšíření

fusion-360-2150S tímto ti­tul­kem (bez otaz­ní­ku) se ob­je­vu­je 13. pro­sin­ce 2021 na webu Ade­o­nu, jed­no­ho z pro­dej­ců Au­to­de­sk pro­duk­tů u nás, zmín­ka o sle­vo­vé akci, kte­rou ohlá­sil Au­to­de­sk pro nové roz­ši­řu­jí­cí mo­du­ly (tzv. Ex­tensi­ons) li­cen­ce apli­ka­ce Fusi­on 360. V rámci akce lze po­ří­dit tato roz­ší­ře­ní se sle­vou 30 %. Uži­va­te­lé si tak mohou roz­ší­řit ná­stro­je a schop­nos­ti pro­gra­mu Fusi­on 360 za je­di­neč­nou cenu.

A to včet­ně bo­nu­sů Ade­o­nu a pro­fe­si­o­nál­ní pod­po­ry. Akce trvá od 13. do 17. pro­sin­ce 2021.

Platí pro pro­duk­ty:

 • Fusi­on 360 – Team Par­ti­ci­pant
 • Fusi­on 360 – Ge­ne­ra­ti­ve De­sign Ex­tensi­on
  • Tento do­pl­něk je navíc tr­va­le zlev­něn o 80 % od 7. 6. 2021
 • Fusi­on 360 – Ma­chi­ning Ex­tensi­on
 • Fusi­on 360 – Ad­di­ti­ve Build Ex­tensi­on
 • Fusi­on 360 – Ne­sting & Fab­ri­cati­on Ex­tensi­on
 • Fusi­on 360 – Ma­nage Ex­tensi­on

Pod­mín­ky slevy

 • Platí pouze na vy­bra­né pro­duk­ty
 • Akce je plat­ná pouze od 13. 12. do 17. 12. 2021
 • 30% sleva na 1letý nový pro­ná­jem (ne­pla­tí pro ob­no­vu pro­nájmu)
 • Nelze kom­bi­no­vat s ji­ný­mi pro­bí­ha­jí­cí­mi sle­va­mi
 • Lze po­u­žít v rámci při­po­je­ní k již exis­tu­jí­cí­mu kon­trak­tu
 • Lze vy­u­žít od­lo­že­ný start za­čát­ku kon­trak­tu

Ori­gi­nál zprá­vy s kon­takt­ní­mi in­for­ma­ce­mi a odkazy na jednotlivé moduly na­jde­te na www.adeon.cz/sleva-30-rozsireni,


Mohlo by vás zajímat: