Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Grafické karty a ovladače pro SOLIDWORKS

Sobota, 18 Prosinec 2021 01:49

Tags: 3E Praha Engineering | AMD | Grafické karty | Nvidia | Ovladače | SolidWorks

3e-nvidia-2150Pěkný člá­nek za­o­bí­ra­jí­cí se vý­bě­rem a na­sta­ve­ním gra­fic­kých karet pro práci v So­lid­works jsme našli na webu spo­leč­nos­ti 3e Pra­ha En­gi­nee­ring. Při práci v So­li­dworks bývá čas­tým pro­blé­mem se sta­bi­li­tou a vý­ko­nem právě gra­fic­ká karta a na­sta­ve­ní je­jí­ho ovla­da­če. Pro zlep­še­ní vý­ko­nu při práci v So­lid­works se do­po­ru­ču­je po­u­ží­vat pouze cer­ti­fi­ko­va­né gra­fic­ké karty, in­sta­lo­vat ovla­da­če pod­po­ro­va­né pro vámi po­u­ží­va­nou verzi So­lid­works dle kon­fi­gu­ra­ce vaší pra­cov­ní sta­ni­ce.

Ná­sle­du­je do­po­ru­če­ní pro­jít ná­sle­du­jí­cích 5 kroků, abys­te pro­vě­ři­li, zda máte vše správ­ně na­in­sta­lo­vá­no a na­sta­ve­no tak, abys­te vy­u­ží­va­li výkon své sta­ni­ce na ma­xi­mum:

  1. Pře­kon­t­ro­luj­te, jakou vy­u­ží­vá­te gra­fic­kou kartu a zda je pod­po­ro­vá­na pro So­lid­works
  2. Zkon­t­ro­luj­te ak­tu­ál­ně na­in­sta­lo­va­ný ovla­dač gra­fic­ké karty
  3. Ak­tu­a­li­zuj­te ovla­dač gra­fic­ké karty
  4. Uprav­te na­sta­ve­ní ovlá­da­cí­ho pa­ne­lu
  5. Za­pně­te/vy­pně­te mož­nost „Vy­lep­še­ný gra­fic­ký výkon“

Více na webu 3epraha.cz.


Mohlo by vás zajímat: