Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3DS OUTSCALE si získává důvěru po celém světě

Pondělí, 27 Prosinec 2021 02:30

Tags: 3DS | 3DS OUT­S­CA­LE | Bezpečnost dat | Cloud Computing | Dassault Systemès | TINA OS

3DS outscale-2152Spo­leč­nost 3DS OUT­S­CA­LE, dce­ři­ná spo­leč­nost Dassault Systèmes, fran­couz­ský prů­kop­ník v ob­las­ti cloud com­pu­tingu a první, kdo ve Fran­cii uvě­řil v IaaS, je vždy o krok na­před. Spo­leč­nost 3DS OUT­S­CA­LE se za­vá­za­la spl­nit nej­vyš­ší po­ža­dav­ky na do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů tím, že ne­cha­la svou or­ga­ni­za­ci a in­frastruk­tu­ru cer­ti­fi­ko­vat dů­vě­ry­hod­ný­mi tře­tí­mi stra­na­mi.

Spo­leč­nost také ne­dáv­no zís­ka­la kva­li­fi­ka­ci Sec­NumCloud vy­da­nou ANSSI. Aby tato tech­no­lo­gic­ká vlaj­ko­vá loď zů­sta­la na špič­ce, spo­lé­há na tech­no­lo­gic­kou do­ko­na­lost, ale také na lid­ské hod­no­ty, jako je so­li­da­ri­ta, etika, so­ci­ál­ní od­po­věd­nost a rov­nost. Právě s cílem roz­ší­řit své fran­couz­ské know-how za hra­ni­ce po­kra­ču­je 3DS OUT­S­CA­LE ve svém vý­vo­ji ve světě.

3DS OUTSCALE urychluje svou mezinárodní dobyvatelskou strategii

Podle zprá­vy spo­leč­nos­ti Gart­ner se oče­ká­vá, že vý­da­je na ve­řej­né clou­do­vé služ­by budou v roce 2024 tvo­řit 14,2 % ce­lo­svě­to­vých vý­da­jů na IT. Ve sku­teč­nos­ti je touha po silné ak­ce­le­ra­ci 3DS OUT­S­CA­LE sou­čás­tí této per­spek­ti­vy.

Ně­ko­lik mě­sí­ců po ote­vře­ní asij­ské di­vi­ze OUT­S­CA­LE KK, které umož­ni­lo na­sa­ze­ní její na­bíd­ky ve třech da­to­vých cen­t­rech v Tokiu, pro­sa­zu­je 3DS OUT­S­CA­LE svou sil­nou touhu ex­por­to­vat za fran­couz­ské hra­ni­ce. Vy­tvo­ře­ním spo­leč­nos­tí na kaž­dém z cí­lo­vých trhů za­ru­ču­je 3DS OUT­S­CA­LE su­ve­re­ni­tu a bez­peč­nost dat podle míst­ních před­pi­sů země pů­so­be­ní. Jedná se o snahu spl­nit slib být dů­vě­ry­hod­ným mul­ti­lo­kál­ním clou­dem.

Cer­ti­fi­ko­va­ný dů­vě­ry­hod­ný Cloud 3DS OUT­S­CA­LE spo­lé­há zejmé­na na svou po­kro­či­lou tech­no­lo­gii a její cer­ti­fi­ka­ce od­po­ví­da­jí­cí nej­přís­něj­ším stan­dar­dům.

A ko­neč­ně, 3DS OUT­S­CA­LE také vy­ví­jí svůj vlast­ní or­chestrač­ní soft­ware TINA OS, který za­ru­ču­je úpl­nou kon­t­ro­lu nad clou­dem. Tento soft­ware má za cíl or­ga­ni­zo­vat a au­to­ma­ti­zo­vat všech­ny clou­do­vé zdro­je.

Podle ře­di­te­le stra­te­gie 3DS OUT­S­CA­LE Da­vi­da Chassa­na při­je­tí cloud com­pu­tingu a silný růsto­vý po­ten­ci­ál glo­bál­ní­ho trhu po­tvr­zu­je po­zi­ci spo­leč­nos­ti. 3DS OUT­S­CA­LE se má stát mě­řít­kem, pokud jde o su­ve­rén­ní cloud a dů­vě­ru, pro sou­kro­mé nebo ve­řej­né or­ga­ni­za­ce, které chtě­jí a mají zájem ucho­vá­vat svá data bez­peč­ně. In­ter­na­ci­o­na­li­za­ce firmy také do­ka­zu­je, že si je vě­do­ma ino­va­cí, které dnes tvoří její eko­sys­tém. Tento pří­stup pod­po­ru­je am­bi­ce co nej­lé­pe re­a­go­vat na cí­lo­vé trhy, ale také iden­ti­fi­ko­vat slib­né tech­no­lo­gie zítř­ka.


Mohlo by vás zajímat: