Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak si 3D tisk vede v českých firmách

Pondělí, 27 Prosinec 2021 03:09

Tags: 3D tisk | 3Dwiser | CEE | Průzkum

Kovovy-vytisk-zhotoveny-laserovym-navarovanim-z-dratu-na-3D-tiskárne-Meltio-2152Na první po­hled si Česko vede mírně nad ev­rop­ským prů­mě­rem z po­hle­du na­sa­ze­ní 3D tisku ve fir­mách. Na ten druhý ale vi­dí­me, že třeba v zá­pad­ní a se­ver­ní Ev­ro­pě je adi­tiv­ní vý­ro­ba často vy­u­ží­vá­na mno­hem ší­ře­ji a do hloub­ky, s po­kro­či­lej­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi i ma­te­ri­á­ly. Abychom však ne­há­da­li, jak se 3D tis­kár­ny sku­teč­ně vy­u­ží­va­jí a jak jsou s nimi ve fir­mách spo­ko­je­ni, mů­že­me na­hléd­nout do no­vé­ho, pů­vod­ní­ho prů­zku­mu přímo ze zemí střed­ní Ev­ro­py.

Při­ná­ší ob­saž­ný po­hled na zku­še­nos­ti pro­fe­si­o­nál­ních uži­va­te­lů i sou­čas­né tren­dy.

Prů­zkum zpra­co­va­ný agen­tu­rou B-in­si­de, jehož part­ne­ry jsou Ad­ma­sys In­ter­nati­o­nal, resp. za Česko spo­leč­nost 3Dwi­ser, je bez­plat­ně pří­stup­ný na ad­re­se 3dwiser.com/pruzkum. Za­bý­vá se trhem 3D tisku ve světě i v ze­mích EU, ale také kon­krét­ní­mi zku­še­nost­mi uži­va­te­lů a stře­do­ev­rop­ských firem, včet­ně osob­ních po­znat­ků top ma­na­že­rů z Česka, Slo­ven­ska, Ma­ďar­ska a Ru­mun­ska. Od­ha­lu­je mimo jiné, že ve vy­u­ži­tí 3D tisku v EU sice vede Dán­sko, Malta a Ně­mec­ko, avšak také Česko se drží nad prů­mě­rem ev­rop­ské sedm­a­dva­cít­ky.

„Prů­zkum uka­zu­je řadu tren­dů a po­tvr­zu­je, že tam, kde už na adi­tiv­ní vý­ro­bu vsa­di­li, jsou více než spo­ko­je­ni s vý­sled­ky. Už vědí, že 3D tisk v prů­mys­lu není hrač­ka ani drahý špás, ale pře­de­vším ši­kov­ný a uni­ver­zál­ní ná­stroj, která se vy­plá­cí – a při uváž­li­vém na­sa­ze­ní i velmi rych­le vrací. Jsou také vidět roz­dí­ly v jed­not­li­vých ze­mích. Třeba, jak zna­tel­ně se 3D tisk roz­ši­řu­je v nej­vět­ších čes­kých prů­mys­lo­vých pod­ni­cích v po­sled­ních dvou le­tech,“ upo­zor­nil na jeden ze za­jí­ma­vých tren­dů Tomáš Soóky ze spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser.

Kde už 3D tisk slou­ží, kde stále vá­ha­jí, jaké jsou ar­gu­men­ty

Rov­nou v 8 z 10 firem, kde už 3D tis­ká­ny mají, je vy­u­ží­va­jí in­ten­ziv­ně. Zá­stup­ci vět­ši­ny těch­to firem od­po­vě­dě­li, že vy­u­ží­vat 3D tisku plá­nu­jí dále roz­ši­řo­vat. Znají jeho před­nos­ti, do­ká­žou je po­sou­dit vůči ri­zi­kům, vědí už, jak rych­le se jim může vrá­tit po­třeb­ná in­ves­ti­ce. Na­pří­klad 93 % firem, které už vy­u­ží­va­jí ex­ter­ních do­da­va­te­lů 3D tisku, také v rámci prů­zku­mu uved­lo, že se chys­ta­jí po­ří­dit vlast­ní 3D tis­kár­ny. Kon­tras­tu­je s tím po­stoj spo­leč­nos­tí, které s adi­tiv­ní vý­ro­bou dosud vá­ha­jí. Ty chtě­jí na­o­pak 3D tisk­nout nejdří­ve přes ex­ter­ní do­da­va­te­le.

„Hlav­ní vý­ho­dou pro nás je, že 3D tisk je rych­lej­ší a lev­něj­ší než jiné způ­so­by vý­ro­by. A v pří­pa­dě ně­kte­rých spe­ci­fic­kých slo­ži­tých dílů je 3D tisk je­di­nou mož­nos­tí, jak je vůbec vy­ro­bit. Vý­ro­ba jiným způ­so­bem je ne­před­sta­vi­tel­ná,“ shr­nul zku­še­nos­ti z vý­ro­by v ma­ďar­ské spo­leč­nos­ti Tech­no­plast Group Kft spe­ci­a­lis­ta Gábor Zai.

Zů­sta­ne­me-li u stro­jí­ren­ství a vý­ro­by, kromě pro­to­ty­pů se stále více tisk­nou funkč­ní a kon­co­vé díly. Od těch ná­hrad­ních a pod­půr­ných pro vý­ro­bu až po sou­čás­ti, které slou­ží v dále pro­dá­va­ných pro­dukč­ních stro­jích apod. Ač to tak v Česku může občas pů­so­bit, dávno se ne­tisk­ne jen ze zá­klad­ních ter­mo­plas­tů. Po­ža­dav­ky na vý­tis­ky jsou dnes mno­hem vyšší než ještě před ně­ko­li­ka lety.

„3D tisk se roz­hod­ně vy­pla­tí. Jak z hle­dis­ka ná­kla­dů na sa­mot­ný vy­tiš­tě­ný díl, tak z hle­dis­ka úspo­ry stroj­ních hodin. V pří­pa­dě po­ru­chy vý­rob­ní linky jsme schop­ni vy­ro­bit ná­hrad­ní díly, takže pro­sto­je jsou mno­hem krat­ší a ná­kla­dy nižší,“ při­po­mněl v prů­zku­mu Mar­tin Strič­ko z far­ma­ceu­tic­ké spo­leč­nos­ti Zen­ti­va.

Více in­for­ma­cí na­jde­te v prů­zku­mu do­stup­ném na ad­re­se 3dwiser.com/pruzkum.

 


Mohlo by vás zajímat: