Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová vylepšení v softwaru SOLIDWORKS 2022

Úterý, 28 Prosinec 2021 13:00

Tags: 2022 | Dassault Systemès | Ebook | Software | SolidWorks | Vylepšení

eBook Solidworks 2022-2152Tech­no­lo­gie se mění. Kon­ku­ren­ce při­tvr­zu­je. Po­tře­ba rych­lé­ho, ele­gant­ní­ho a bez­chyb­né­ho vý­vo­je pro­duk­tů stále roste. Všech­ny tyto fak­to­ry kla­dou ros­tou­cí ná­ro­ky na kon­struk­té­ry, od kte­rých se ne­u­stá­le po­ža­du­je více práce v krat­ších ter­mí­nech, aby byli schop­ni do­dr­žet stále ná­roč­něj­ší ča­so­vé plány. Aby si s tě­mi­to vý­zva­mi po­ra­di­li, po­tře­bu­jí mít mož­nost pra­co­vat chytře­ji a rych­le­ji – a spo­leč­ně.

Soft­ware So­li­dworks 2022 vy­chá­zí z dří­věj­ších ino­va­cí a zlep­še­ní, ma­xi­ma­li­zu­je rych­lost, přes­nost a efek­ti­vi­tu práce kon­struk­té­rů a zá­ro­veň op­ti­ma­li­zu­je mož­nos­ti spo­lu­prá­ce. Nová vy­lep­še­ní za­mě­ře­ná na uži­va­te­le ze­fek­tiv­ní a urych­lí vývoj vý­rob­ku od kon­cep­tu až po vý­ro­bu.

Které z no­vi­nek v So­li­dWorks 2022 by mohly urych­lit vaši práci se do­zví­te v e-booku, který si mů­že­te bez­plat­ně stáh­nout. Do­zví­te se o no­vých vy­lep­še­ních soft­wa­ru So­li­dworks 2022, které vám umož­ní:

  • Pra­co­vat chytře­ji – Soft­ware umo­ž­ňu­je tvor­bu lep­ších vý­rob­ků za krat­ší dobu díky novým pra­cov­ním po­stu­pům a vy­lep­še­ním pro ná­vrhy se­stav a dílů, de­tail­ní vý­kre­sy, si­mu­la­ce a sprá­vu dat. Vy­u­ží­vej­te no­vých funk­cí ke tvor­bě dílů, na­pří­klad hyb­rid­ní­ho mo­de­lo­vá­ní nebo vy­tvá­ře­ní stan­dar­di­zo­va­ných vněj­ších zá­vi­tů. Vy­u­žij­te de­sí­tek vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, jako jsou panel zá­stup­ců, sprá­va kon­fi­gu­ra­cí, ge­o­me­t­ric­ké to­le­ran­ce atd.
  • Pra­co­vat rych­le­ji – Nyní zvlád­ne­te více práce za krat­ší dobu díky vý­raz­né­mu zlep­še­ní kva­li­ty a vý­ko­nu při práci s vel­ký­mi se­sta­va­mi, im­por­tu sou­bo­rů STEP, IFC a DXF/DWG, po­pi­sům vý­kre­sů a sprá­vě pro­duk­to­vých dat. Op­ti­ma­li­zuj­te au­to­ma­tic­ky výkon v se­sta­vách, aniž byste se mu­se­li sta­rat o re­ži­my a na­sta­ve­ní. Za­žij­te svo­bo­du nej­rych­lej­ší gra­fi­ky v his­to­rii díky lepší ode­zvě a vyšší kva­li­tě zob­ra­ze­ní.

Stáh­ně­te si e-book a zjis­tě­te, jaké nové mož­nos­ti může soft­ware So­li­dworks 2022 na­bíd­nout pro váš pro­ces od ná­vr­hu po vý­ro­bu.
Re­zer­vuj­te si své místo na akci míst­ní­ho pro­dej­ce So­li­dworks ve svém okolí, na které se o do­stup­ných vy­lep­še­ních do­zví­te více.


Mohlo by vás zajímat: