Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

České dráhy využijí 3D tisk při údržbě vozidel

Úterý, 11 Leden 2022 00:29

Tags: 3D tisk | České dráhy | Náhradní díly | Údržba

Ceske drahy-2201Sní­že­ní ná­kla­dů a zkrá­ce­ní do­da­cí lhůty, to jsou dvě hlav­ní pře­dno­s­ti za­ve­de­ní 3D tisku v rámci Čes­kých drah při údrž­bě že­lez­nič­ních vo­zi­del. Mo­der­ní tech­no­lo­gie se zkou­ší v Praze a v Kar­lo­vých Va­rech, v bu­douc­nos­ti se roz­ší­ří do dal­ších lo­ka­lit. V úvod­ní fázi v ČD vy­ti­po­va­li 55 růz­ných dílů, které mohou vy­rá­bět sami pro­střed­nic­tvím 3D tisku. Jedná se o různé menší plas­to­vé díly, ma­ti­ce, ob­jím­ky, panty, mříž­ky a po­dob­ně.

Ty se často do­dá­va­jí pouze jako sou­část vět­ší­ho a draž­ší­ho celku. Vy­hod­no­ti­li si, že v těch­to pří­pa­dech se do­dá­ní ná­hrad­ní­ho dílu k opra­vě zkrá­tí až o 52 dní a roční úspo­ra jen u vy­bra­ných 13 sou­čás­tek před­sta­vu­je ročně zhru­ba 800 tisíc korun.
České dráhy se za­mě­ři­ly na 3D tisk hlav­ně u dílů s dlou­hou do­da­cí lhů­tou, dílů do­dá­va­ných jen jako sou­část vět­ší­ho celku, kdy je nutné ale zby­teč­né vyměňovat velký a drahý celek a ade­kvát­ní opra­vu lze za­jis­tit pro­střed­nic­tvím malé sou­část­ky v „ko­ru­no­vé“ ceně, anebo u dílů, které už nejsou na trhu k dis­po­zi­ci a bylo nutné na­hra­zo­vat je ji­ný­mi díly.
Pro efek­tiv­ní vy­u­ži­tí 3D tisku je pro­jekt ucho­pen sku­pi­no­vě (za­po­je­ní dce­ři­ných spo­leč­nos­tí – ČD Cargo, DPOV) a v rámci spo­leč­nos­ti byla vy­tvo­ře­na plat­for­ma pro od­bor­ní­ky, kteří se touto tech­no­lo­gií za­bý­va­jí, a cen­t­rál­ní di­gi­tál­ní sklad da­to­vých pod­kla­dů jed­not­li­vých kom­po­nent ur­če­ných pro vlast­ní vý­ro­bu. Všech­ny ta­ko­vé díly při­tom musí být schvá­le­ny kon­strukč­ní kan­ce­lá­ří a dal­ší­mi spe­ci­a­lis­ty a ně­kte­ré z nich pod­lé­ha­jí i po­sud­ku, resp. schvá­le­ní pří­sluš­ný­mi akre­di­to­va­ný­mi oso­ba­mi.
V další etapě vy­u­ži­tí 3D tisku v rámci Čes­kých drah se plá­nu­je in­ves­ti­ce do 3D tis­ká­ren v 9 hlav­ních stře­dis­cích údrž­by, po­ří­ze­ní dal­ších SW li­cen­cí pro tvor­bu 3D mo­de­lů, vy­ško­le­ní pří­sluš­ných od­bor­ní­ků a roz­voj do­sa­vad­ní spo­lu­prá­ce s ex­ter­ní­mi part­ne­ry z oboru 3D tisku, ať už v České re­pub­li­ce (např. vy­so­ké školy) nebo v za­hra­ni­čí. Tam mají zku­še­nos­ti s 3D tis­kem ná­hrad­ních dílů na­pří­klad ně­mec­ké že­lez­ni­ce DB nebo ra­kous­ké dráhy ÖBB.
Pro­jekt za­vá­dě­ní 3D tisku je sou­čás­tí Stra­te­gie 2030 Čes­kých drah.


Mohlo by vás zajímat: