Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak použít HFWorks k návrhu anténního systému MIMO

Úterý, 18 Leden 2022 01:47

Tags: Antény | ECAD | EMWORKS | HFWorks | Mimo | Webináře

Webinar EMWorks-2203Webi­nář na téma jak po­u­žít HFWorks k ná­vr­hu an­tén­ní­ho sys­té­mu MIMO pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci na­bí­zí spo­leč­nost EMWorks ve čtvr­tek 20. ledna v 15:00 a 20:00 hodin. MIMO ne­bo­li ví­ce­ná­sob­ný vstup a vý­stup se stal hlav­ní an­tén­ní tech­no­lo­gií pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci díky svým čet­ným vý­ho­dám opro­ti sys­té­mům MISO a SIMO. Hraje klí­čo­vou roli při za­vá­dě­ní tech­no­lo­gií 3GPP, 4G, LTE i 5G.

Návrh a údrž­ba sys­té­mu MIMO je však ná­roč­něj­ší. Proto je nutné po­u­ží­vat soft­ware pro si­mu­la­ci vy­so­ko­frekvenč­ních antén již na po­čát­ku MIMO ži­vot­ní­ho cyklu.
V tomto webi­ná­ři budou účast­ní­ci pro­ve­de­ni pro­ce­sem ná­vr­hu os­mi­prv­ko­vé­ho MIMO an­tén­ní­ho pole pro apli­ka­ce mo­bil­ních te­le­fo­nů po­mo­cí vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­va­cí­ho an­tén­ní­ho soft­wa­ru HFWorks. Ke konci webi­ná­ře bude uká­zá­no, jak stu­do­vat vliv MIMO na hlavu ope­rá­to­ra po­mo­cí roz­lo­že­ní SAR (Spe­ci­fic Ab­sorp­ti­on Rate – spe­ci­fic­ká míra ab­sorp­ce) a tep­lo­ty.

Při­hlas­te se na webi­nář

Register now

 

 

 


Mohlo by vás zajímat: