Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

RAIL BUSINESS DAYS 2022 nabídnou 3 akce v jednom

Čtvrtek, 27 Leden 2022 23:33

Tags: Kolejová vozidla | Konference | Rail Business Days | Veletrh | Výstaviště Brno | Železnice

RBD foto 1-2204Ve dnech 7. až 9. červ­na 2022 se v pro­sto­rách br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě usku­teč­ní akce, která nemá v čes­kém že­lez­nič­ním pro­stře­dí ob­do­by. Je­di­neč­ný kon­cept spojí me­zi­ná­rod­ní ve­letrh že­lez­nič­ních ko­le­jo­vých vo­zi­del pro ši­ro­kou i od­bor­nou ve­řej­nost, od­bor­nou kon­fe­ren­ci a spo­le­čen­ské se­tká­ní na B2B ro­vi­ně, a to vše v jed­nom je­di­ném a mo­der­ním are­á­lu.

Akci po­dob­né­ho roz­mě­ru u nás ještě nikdo ne­u­spo­řá­dal. Půjde o nej­vět­ší me­zi­ná­rod­ní že­lez­nič­ní ve­letrh v České re­pub­li­ce, který ino­va­tiv­ně pro­po­ju­je seg­men­ty B2B, B2G a B2C ko­mu­ni­ka­ce v rámci pre­zen­ta­ce jed­not­li­vých spo­leč­nos­tí. Vel­kou vý­ho­dou je sou­čas­ně fakt, že všech­ny části akce pro­běh­nou v rámci jed­no­ho are­á­lu, na­va­zu­jí na sebe a vzá­jem­ně se doplňují. Nikdo tak ne­bu­de muset ces­to­vat přes cen­t­rum města na další část pro­gra­mu.
Ve­letrž­ní část pří­stup­ná i ši­ro­ké ve­řej­nos­ti na­bíd­ne vnitř­ní a ven­kov­ní ex­po­zi­ce vý­rob­ců ko­le­jo­vých vo­zi­del, pro­vo­zo­va­te­lů že­lez­nič­ní osob­ní i ná­klad­ní do­pra­vy, sub­jek­tů a spo­leč­nos­tí za­mě­ře­ných na sprá­vu a vý­stav­bu in­frastruk­tu­ry, vý­vo­jo­vých a vý­zkum­ných sub­jek­tů, ve­řej­ných do­prav­ních in­sti­tu­cí i úřadů. Jed­ním z vel­kých lá­ka­del, nejen pro ná­vštěv­ní­ky z řad ve­řej­nos­ti, bude ven­kov­ní ex­po­zi­ce že­lez­nič­ních ko­le­jo­vých vo­zi­del a další tech­ni­ky. Na 800 me­t­rech ko­le­jí se přímo v are­á­lu před­sta­ví až de­sít­ky osob­ních, ná­klad­ních i dal­ších spe­ci­ál­ních vo­zi­del.

RBD mapa-2204

Mimo ve­řej­né ve­letrž­ní části je při­pra­ve­na od­bor­ná kon­fe­ren­ce. Před­ná­šet a ná­sled­ně dis­ku­to­vat zde budou špič­ky v že­lez­nič­ním oboru. Sou­stře­dit se budou na ak­tu­ál­ní té­ma­ta z fi­rem­ní­ho i in­sti­tu­ci­o­nál­ní­ho pro­stře­dí, sdí­le­ní in­for­ma­cí, pod­ně­tů a ře­še­ní sou­čas­ných pro­blé­mů.
Ne­for­mál­ní zóna poté na­bíd­ne pří­tom­ným zá­stup­cům spo­leč­nos­tí a in­sti­tu­cí mož­nost kdy­ko­li během dne na­vá­zat na ve­letrž­ní a kon­fe­renč­ní pro­gram a usku­teč­nit ne­ru­še­né osob­ní se­tká­ní na bázi B2B či B2G.
Pro více in­for­ma­cí včet­ně ná­ku­pu vstu­pe­nek, zís­ká­ní vstu­pu na kon­fe­ren­ci a re­gis­tra­ci mezi vy­sta­vo­va­te­le na­vštiv­te webo­vé strán­ky www.​rai​lbus​ines​sday​s.​cz.

 


Mohlo by vás zajímat: