Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologie měnící paradigma 3D skenování

Úterý, 01 Únor 2022 12:35

Tags: 3D skenování | MotionCam-3D | Pa­ral­lel Structu­red Light | Photoneo | Technologie

MotionCam-3D-video-2205Po­dí­vej­te se na níže uve­de­né video a na­hléd­ně­te do zá­ku­li­sí prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie Pa­ral­lel Structu­red Light. Se­znam­te se s touto pře­lo­mo­vou tech­no­lo­gií od Mar­ce­la Švece, který stojí za uni­kát­ním 3D ske­ne­rem PhoXi a ka­me­rou Mo­ti­on­Cam-3D. Se­zná­mí­te se s hlav­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi do­stup­ný­mi na trhu a po­rov­ním s novým, pře­vrat­ným pří­stu­pem Pa­ral­lel Structu­red Light, který ote­ví­rá dveře dosud ne­ví­da­ným a ne­mož­ným au­to­ma­ti­zač­ním apli­ka­cím.

Se­znam­te se se změ­nou pa­ra­dig­ma­tu, se­znam­te se s bu­douc­nos­tí – Mo­ti­on­Cam-3D.

Mar­cel Švec je pra­cov­ní­kem bra­ti­slav­ské spo­leč­nos­ti Pho­to­neo, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le ro­bo­tic­ké­ho vi­dě­ní a in­te­li­gen­ce. Na zá­kla­dě pa­ten­to­va­né 3D tech­no­lo­gie vy­vi­nu­la Pho­to­neo 3D ka­me­ru s nej­vyš­ším roz­li­še­ním a nej­vyš­ší přes­nos­tí na světě, čímž uvol­ni­la plný po­ten­ci­ál vý­kon­né­ho, spo­leh­li­vé­ho a rych­lé­ho stro­jo­vé­ho učení a také zkrá­ti­la dobu ško­le­ní a na­sa­ze­ní.

MotionCam-3D-scanner-2205

Za­vá­dě­ním in­te­li­gent­ních ro­bo­tů do praxe po­má­há Pho­to­neo spo­leč­nos­tem zejmé­na v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, lo­gis­ti­ce, elek­tro­nic­kém ob­cho­dě, po­tra­vi­nář­ství a zdra­vot­nic­tví zvy­šo­vat vý­kon­nost a efek­ti­vi­tu je­jich vý­rob­ních, re­a­li­zač­ních a mon­táž­ních pro­ce­sů.


Mohlo by vás zajímat: