Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Optomec dodá 3D tiskárny elektroniky za 2 miliony USD

Středa, 02 Únor 2022 11:47

Tags: 3D tiskárny | Ae­ro­sol Jet | Elektronika | HD2 | Optomec

Optomec-Semiconductor-Packaging-2205Spo­leč­nost Op­to­mec z Al­bu­querque v Novém Me­xi­ku (USA) ozná­mi­la, že jeden z je­jích stá­va­jí­cích vý­rob­ních zá­kaz­ní­ků ne­dáv­no za­kou­pil dal­ších šest 3D tis­ká­ren elek­tro­ni­ky Ae­ro­sol Jet, čímž se je­jich cel­ko­vý počet zvý­šil na 20 sys­té­mů. Ob­jed­náv­ky v hod­no­tě přes 2 mi­li­o­ny do­la­rů jsou sou­čás­tí plánu ná­růstu vý­ro­by, která se v příš­tích 12 mě­sí­cích roz­ros­te na více než 30 sys­té­mů.

Tyto nej­no­věj­ší ob­jed­náv­ky za­hr­nu­jí první in­sta­la­ce nové tis­kár­ny HD2 od Op­to­mecu pro 3D adi­tiv­ní elek­tro­ni­ku, což je plat­for­ma při­způ­so­be­ná pro in-line vý­ro­bu v zdo­ko­na­le­ných ope­ra­cích osa­zo­vá­ní po­lo­vo­di­čů a desek ploš­ných spojů. Kromě toho bude Op­to­mec v rámci kon­trak­tu do­dá­vat vý­rob­ní re­cep­tu­ry pro vo­di­vé i izo­lač­ní ma­te­ri­á­ly.
Zá­kaz­ník je před­ním svě­to­vým vý­rob­cem elek­tro­nic­kých sys­té­mů pro le­tec­tví a obra­nu a dal­ších pro­gre­sív­ních tech­no­lo­gic­kých pro­duk­tů s roč­ním ob­ra­tem více než 25 mi­li­ard do­la­rů. Již více než 5 let po­u­ží­vá pa­ten­to­va­né ře­še­ní Op­to­mecu pro 3D tisk elek­tro­ni­ky po­mo­cí ae­ro­so­lo­vých try­sek.

Semiconductor-Packaging-examples-showing-Printed-3D-Interconnects-for-3D-stacked-die-l-mmWave-c-and-flex-circuit-2205

Pa­ten­to­va­né Ae­ro­sol Jet 3D tis­kár­ny elek­tro­ni­ky spo­leč­nos­ti Op­to­mec před­sta­vu­jí ře­še­ní adi­tiv­ní elek­tro­ni­ky, které je je­di­neč­ně schop­né přímo tisk­nout vo­di­vé ob­vo­dy s vy­so­kým roz­li­še­ním a ve­li­kos­tí prvků pou­hých 10 mi­k­ro­nů. Pro­ces se dále od­li­šu­je schop­nos­tí tisk­nout na ne­pla­nár­ní sub­strá­ty a plně troj­roz­měr­né kon­co­vé díly. Vý­rob­ní apli­ka­ce za­hr­nu­jí přímý tisk 3D antén, 3D sen­zo­rů, lé­kař­ské elek­tro­ni­ky, pouz­der po­lo­vo­di­čů a se­stav dis­plejů.

Optomec Aerosol Jet HD2-2205

Hlav­ním vy­so­ce hod­not­ným pří­pa­dem po­u­ži­tí v ob­las­ti pouz­dře­ní po­lo­vo­di­čů je tisk 3D pro­po­jo­va­cích prvků pro při­po­je­ní čipů k jiným čipům, tra­dič­ním deskám ploš­ných spojů a do­kon­ce i přímo in­te­gro­va­ných do kon­co­vých vý­rob­ků, jako jsou na­pří­klad no­si­tel­ná za­ří­ze­ní. V tomto pří­pa­dě tento pro­ces na­hra­zu­je star­ší drá­to­vé spo­jo­vá­ní díky svým vý­ho­dám, pokud jde o menší ná­ro­ky na pro­stor, nižší ztrá­ty (zejmé­na v ob­las­ti vy­so­kých frek­ven­cí a mi­li­me­t­ro­vých vln) a větší me­cha­nic­kou spo­leh­li­vost.
Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webu optomec.com.


Mohlo by vás zajímat: