Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ohlédnutí za prvním dnem 3DEXPERIENCE World 2022

Úterý, 08 Únor 2022 21:26

Tags: 2022 | 3DEXPERIENCE World | Dassault Systemès | Den první

3DEX2022636-2206Dnes už sice pro­bě­hl druhý den kon­fe­ren­ce 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2022, ale pojď­me se po­dí­vat na dů­le­ži­té in­for­ma­ce, které za­zně­ly v pon­dě­lí 7. února. První den vir­tu­ál­ní­ho ve­letr­hu byl na­bi­tý ak­ce­mi, K dis­po­zi­ci bylo mnoho on-line vy­sí­la­ných i do­pře­du při­pra­ve­ných pre­zen­ta­cí, in­ter­ak­tiv­ních se­tká­ní a mož­nos­tí na­vští­vit spo­lu­pra­cu­jí­cí firmy.

Pokud jste se zatím ne­moh­li při­po­jit, mů­že­te sle­do­vat zá­zna­my na vy­žá­dá­ní, které jsou a budou k dis­po­zi­ci na ka­ná­lu You­Tu­be a také na strán­kách 3dexperienceworld.com.

Téma obec­né­ho za­se­dá­ní, tedy ge­ne­ral sessi­on, prv­ní­ho dne bylo „Od věcí k udr­ži­tel­né­mu ži­vo­tu | Stra­te­gie a smě­řo­vá­ní“. Akci za­há­jil Gian Paolo Bassi a te­pr­ve z ti­tul­ku pod ním jsem se do­zvě­děl, že už není ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem spo­leč­nos­ti So­lid­works, ale vý­kon­ným vi­ce­pre­zi­den­tem pro port­fo­lio 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works v Dassault Systèmes. I tak byl mys­lím jed­ním z nejdéle slou­ží­cích ge­ne­rál­ních ře­di­te­lů (CEO) So­lid­works. Gian Paolo Bassi na­zna­čil cíl 3D­Ex­pe­ri­en­ce World: po­dě­lit se o tech­no­lo­gie a tren­dy, které budou utvá­řet bu­douc­nost stro­jí­ren­ství, způ­sob, jakým pra­cu­je­me, a které po­mo­hou ino­vá­to­rům na celém světě vy­na­lé­zat a znovu vy­mýš­let věci, které po­tře­bu­je­me a chce­me k ži­vo­tu. Gian Paolo také před­sta­vil svého ná­stup­ce Ma­nishe Ku­ma­ra, který se ujme funk­ce ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le So­lid­works.

3DEX2022-012-2206

Slovo si ale ještě po­ne­chal a mlu­vil o síti tech­no­lo­gic­kých in­ku­bá­to­rů a ka­ta­ly­zá­to­rů (nevím, co přes­ně si pod po­jmem ca­ta­lyst, na roz­díl od in­ku­bá­to­ru, před­sta­vit) v Bos­to­nu a okolí, jako jsou The En­gi­ne, Gre­en­town Labs, Fa­bLabs, Forge, Mass Ro­bo­tics a la­bo­ra­toř 3D­Ex­pe­ri­en­ce. Exis­tu­je zde ne­spo­čet za­čí­na­jí­cích pod­ni­ků, ze kte­rých­se stá­va­jí úspěš­né pod­ni­ky, jako jsou Rise Ro­bo­tics a Spark Char­ge, které za­ča­ly během sou­tě­že Pitch na 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2020.

Podle Giana Paola se Dassault Systèmes sou­stře­dí na port­fo­lio 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works, pro­to­že si myslí, že je to nej­lep­ší ino­vač­ní plat­for­ma, jaká kdy byla vy­vi­nu­ta. Ře­še­ní z to­ho­to port­fo­lia po­sky­tu­jí mož­nos­ti nejen v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní, ale také vý­ro­by, si­mu­la­ce, sprá­vy dat a dal­ších.
Gian Paolo uvedl pří­kla­dy zá­kaz­ní­ků, kteří vy­u­ží­va­jí ře­še­ní z port­fo­lia 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works k ře­še­ní ná­roč­ných pro­blé­mů. Jeden z ta­ko­vých zá­kaz­ní­ků, spo­leč­nost Re­se­min, vy­u­ží­vá po­kro­či­lé clou­do­vé mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je k za­jiš­tě­ní bez­peč­nos­ti, spo­leh­li­vos­ti a ži­vot­nos­ti svých pod­zem­ních vrt­ných za­ří­ze­ní. Další byla spo­leč­nost SPARK, vítěz sou­tě­že hard­wa­ro­vých startu­pů na 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2018, a ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o její pře­nos­né na­bí­ječ­ce pro elek­tro­mo­bi­ly.
O Číně se u nás mluví po­ně­kud s despek­tem, ale na kon­fe­ren­ci se před­sta­vi­la spo­leč­nost Im­pul­se, která se spe­ci­a­li­zu­je na fit­ness vy­ba­ve­ní a má více než 230 pa­ten­tů. Spo­leč­nost při­ja­la vý­rob­ní ERP port­fo­lio Del­mia Works, ne­dáv­ný pří­růstk plat­for­my 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works, jež po­má­há řešit mnoho pro­blé­mů v ob­las­ti slo­ži­té lo­gis­ti­ky vý­ro­by a do­dá­vek pro­duk­tů.
Gian Paolo za­kon­čil svou před­náš­ku slovy: „Je to před­sta­vi­vost, která po­há­ní lid­ský po­krok, a naší vášní je po­má­hat ino­vá­to­rům uvá­dět věci, které si před­sta­vu­jí, do tr­va­lé exis­ten­ce.“

Ani na vir­tu­ál­ní akci ne­mohl chy­bět ge­ne­rál­ní ře­di­tel a mís­to­před­se­da před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes Ber­nard Char­lès, ho­vo­řil o to­vár­nách na zku­še­nos­ti a o tom, jak tech­no­lo­gie Vir­tu­al Twin mohou po­mo­ci pře­hod­no­tit pro­duk­ty, pro­ce­sy a do­kon­ce i ob­chod­ní mo­de­ly a re­a­li­zo­vat ra­di­kál­ně nové udr­ži­tel­né ino­va­ce.

3DEX2022-036-BCH-2206

Za­jí­ma­vý­mi hosty byli před­sta­vi­te­lé fran­couz­ské pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti La Ma­chi­ne – Marc Lairet, CAD a tech­nic­ký ma­na­žer, a Pierre Ore­fi­ce, za­kla­da­tel a ge­ne­rál­ní ře­di­tel – je­jímž cílem je po­mo­cí tech­no­lo­gií nově po­jí­mat roz­voj měst nebo „zá­žit­ky ob­ča­nů“. K vi­dě­ní bylo mnoho me­cha­nic­kých zví­řat v nadži­vot­ní ve­li­kos­ti.

3DEX2022-064-La Machine-2206

Své­ráz­ným řeč­ní­kem byl Hake­em Oluseyi, as­t­ro­fy­zik a bý­va­lý ve­dou­cí vzdě­lá­vá­ní v ob­las­ti vesmír­ných věd pro NASA. Di­vá­kům po­sky­tl po­hled na to, jaké byly jeho za­čát­ky s mnoha pře­káž­ka­mi, a na zá­sad­ní roli men­tor­ství, zejmé­na pro zne­vý­hod­ně­nou mlá­dež.

3DEX2022-082-Hakeem Oluseyi-2206

Během kaž­dé­ho dne mohou di­vá­ci sle­do­vat So­lid­works Live, in­for­mač­ní „te­le­viz­ní“ kanál, který pro­bí­há denně na 3dexperienceworld.com a na You­Tu­be. Jinou va­ri­an­tou je ši­ro­ký výběr 3/4ho­di­no­vých před­ná­šek a po­sklá­dat si je od skon­če­ní ge­ne­ral sessi­on až do 22:30 na­še­ho času.

3DEX2022102-SW Live-2206

Za­jí­ma­vé je, že mezi po­řa­dy, které jsem měl jako do­po­ru­če­né, byla na­pří­klad nová verze Draft­Si­gh­tu, tedy 2D CAD pro­gra­mu, který ne­po­u­ží­va­jí jen stro­ja­ři, ale i sta­va­ři, a to ve velké míře. Hojně byl zmiňován soft­ware 3D­Ex­pe­ri­en­ce So­lid­works for Ma­kers, je ovšem škoda, že ještě stále není ofi­ci­ál­ně k dis­po­zi­ci u nás. Onen po­pla­tek 99 US do­la­rů za roční osob­ní nebo hobby ne­ko­merč­ní po­u­ží­vá­ní bych do toho dal i jako dů­chod­ce. Měl bych tak k dis­po­zi­ci 3D­Ex­pe­ri­en­ce So­lid­works Pro na Win­dows 10 a clou­do­vé apli­ka­ce 3D Cre­a­tor a 3D Sculp­tor. A k tomu pří­stup ke ko­mu­ni­tám pro Ma­ke­ry, k vý­u­ko­vým vi­deím nebo na tr­žiš­tě. Ovšem to je jen za­čá­tek, pro­to­že v pří­pra­vě je další roz­ší­ře­ní o si­mu­la­ce a vý­ro­bu, tedy za­čle­ně­ní Si­mu­lie a Del­mie a také dí­len­ské­ho NC pro­gra­má­to­ru.


Mohlo by vás zajímat: