Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

QFP se stává strategickým partnerem Creaformu

Pátek, 11 Únor 2022 17:57

Tags: 3D skenování | Cre­a­form | CUBE-R | Metrologie | QBOX EVO­LU­TI­ON | QFP | Výroba

qbox-evolution with metrascan-r-2206Spo­leč­nos­ti Cre­a­formQFP ne­dáv­no ozná­mi­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem dále za­vá­dět au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní kon­t­ro­ly kva­li­ty pro ev­rop­ský vý­rob­ní prů­my­sl. QFP, jedna z hlav­ních ev­rop­ských spo­leč­nos­tí pů­so­bí­cích v ob­las­ti me­t­ro­lo­gic­kých slu­žeb, re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství a sou­vi­se­jí­cí­ho na­vr­ho­vá­ní, pro­vá­dí svou čin­nost ze svých zá­vo­dů v Pa­do­vě a Spo­le­tu v Itá­lii a je schop­na na­bíd­nout své od­bor­né zna­los­ti zá­kaz­ní­kům v celé Ev­ro­pě.

Smlou­va po­de­psa­ná mezi Cre­a­for­mem a QFP de­fi­nu­je QFP jako „stra­te­gic­ké­ho part­ne­ra“ Cre­a­for­mu pro au­to­ma­ti­zač­ní čin­nos­ti v Ev­ro­pě. To při­ná­ší při­da­nou hod­no­tu pro zá­kaz­ní­ky obou spo­leč­nos­tí, neboť se tím roz­ši­řu­je na­bíd­ka au­to­ma­tic­kých sys­té­mů QFP a tato tech­no­lo­gie je do­stup­ná ještě vět­ší­mu počtu zá­kaz­ní­ků Cre­a­for­mu v Ev­ro­pě.

Cube-R & QBOX EVO­LU­TI­ON

Od ře­še­ní Cre­a­for­mu pro au­to­ma­ti­zo­va­né apli­ka­ce kon­t­ro­ly kva­li­ty, 3D ske­no­va­cích ře­še­ní řady Cube-R, bude QFP schop­na při­způ­so­bit tento stan­dard­ní pro­dukt apli­ka­cím na míru. Qbox Evo­lu­ti­on je na­vr­žen tak, aby vy­ho­vo­val spe­ci­fic­kým po­tře­bám zá­kaz­ní­ků. Úpra­va uspo­řá­dá­ní, další osy, při­dá­ní ob­ry­so­vých prvků, jako jsou au­to­ma­tic­ká pod­půr­ná za­ří­ze­ní, in­te­gra­ce s vý­rob­ní­mi lin­ka­mi, další kon­t­rol­ní ka­me­ry, au­to­ma­tic­ké sys­témy na­klá­dá­ní/vy­klá­dá­ní a mnoho dal­ší­ho doplňuje na­bíd­ku. De­sít­ky au­to­ma­ti­zo­va­ných in­sta­la­cí QFP na trhu jsou dů­ka­zem, že po­zor­nost vě­no­va­ná po­tře­bám zá­kaz­ní­ků je nej­dů­le­ži­těj­ším vý­cho­dis­kem pro vy­tvo­ře­ní vy­hle­dá­va­né­ho „ob­le­če­ní na míru“.


Mohlo by vás zajímat: