Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Je čas na velký krok EVO-LUTION!

Pátek, 25 Únor 2022 01:16

Tags: 3D tiskárny | EL-1040 | EVO-tech | Schörflin­g | Výstava | XXL

EL-1040-2208Nyní, když vlna Co­ro­ny ko­neč­ně opadla, s ně­ko­li­ka­tý­den­ním zpož­dě­ním zve ra­kous­ká spo­leč­nost EVO-tech na pre­zen­ta­ci nové XXL 3D tis­kár­ny u pří­le­ži­tos­ti své in­ter­ní vý­sta­vy 30. až 31. břez­na 2022 v Schörflin­gu u At­ter­see. Během akce bude pre­zen­to­vá­na 3D tis­kár­na EL-1040, up­gra­de sady pro stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ky, účast­ní­ci si pro­hléd­nou s prů­vod­cem vý­ro­bu a budou pro ně při­pra­ve­ny po­chout­ky z grilu.

Klí­čo­vé vlast­nos­ti EL-1040

  • In­sta­lač­ní pro­stor 1300 × 1000 × 800 mm
  • Vnitř­ní tep­lo­ta až 100 °C
  • Uza­vře­ný osový sys­tém
  • Čtyři ne­zá­vis­lé trys­ky
  • Au­to­ma­tic­ká ka­lib­ra­ce
  • In­te­gro­va­né su­še­ní vlá­ken
  • Mag­ne­tic­ký upí­na­cí stůl
  • Va­ku­o­vý upí­na­cí stůl vo­li­tel­ně
  • Ote­vře­ný ma­te­ri­á­lo­vý sys­tém
  • Vy­ro­be­no v Ra­kous­ku

Další in­for­ma­ce

   Registrace   

Pro ochra­nu zdra­ví ná­vštěv­ní­ků byla vy­vi­nu­ta kom­plex­ní kon­cep­ce ochra­ny Covid-19. Za tímto úče­lem je nutné, aby ná­vštěv­ní­ci do­dr­žo­va­li pra­vi­dlo 3G (Ge­ne­sen, Ge­tes­tet, Ge­im­pft – pro­dě­lá­ní ne­mo­ci, tes­to­vá­ní, oč­ko­vá­ní) a zá­vaz­ně se za­re­gis­tro­va­li on-line.


Mohlo by vás zajímat: