Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAPTURE 3D uvádí T-SCAN hawk

Úterý, 08 Březen 2022 20:21

Tags: 3D skenování | Capture 3D | GOM | GOM Inspect | T-SCAN hawk | ZEISS

CAPTURE 3D ZEISS T-Scan hawk image-2210Cap­tu­re 3D, po­sky­to­va­tel ino­va­tiv­ních 3D mě­ři­cích ře­še­ní a ofi­ci­ál­ní ame­ric­ký part­ner firmy GOM/ZEISS, ozná­mil pře­nos­ný la­se­ro­vý ske­ner T-SCAN hawk pro rych­lý sběr přes­ných 3D dat. Tento pře­nos­ný 3D ske­ner na­bí­zí kon­t­rol­ní soft­ware GOM In­spect 3D, in­te­gro­va­nou fo­to­gra­m­me­t­rii, ně­ko­lik la­se­ro­vých zdro­jů a tři re­ži­my ske­no­vá­ní za­mě­ře­né na kon­krét­ní apli­ka­ce, což po­sky­tu­je fle­xi­bi­li­tu po­třeb­nou k pl­ně­ní roz­ma­ni­tých úkolů.

A to včet­ně le­tec­ké MRO kon­t­ro­ly vad, 3D tisku, rych­lé­ho pro­to­ty­po­vá­ní, kon­t­ro­ly kva­li­ty a re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství.

Tři režimy skenování

Klí­čo­vé tech­nic­ké vlast­nos­ti ske­ne­ru T-SCAN hawk za­jiš­ťu­jí fle­xi­bi­li­tu pro různé účely, včet­ně fo­to­gra­m­me­t­rie vel­kých ob­jek­tů, více la­se­ro­vých zdro­jů a tří re­ži­mů ske­no­vá­ní za­mě­ře­ných na apli­ka­ce:

  • Čer­ve­né kříže pro větší mě­ře­né plo­chy
  • Jeden čer­ve­ný pa­prsek pro do­sa­že­ní ob­tíž­ných ob­las­tí a hlu­bo­kých kapes
  • Modré pa­prsky pro tmavé, lesk­lé nebo re­flex­ní po­vrchy.

Stis­kem tla­čít­ka na ru­ko­je­ti se mění re­ži­my ske­no­vá­ní, a to i během ske­no­vá­ní. Sys­tém vy­u­ží­vá dva la­se­ro­vé zdro­je, čer­ve­ný a modrý, pro sní­má­ní dat z po­vr­cho­vých struk­tur a ma­te­ri­á­lů, včet­ně tma­vých a lesk­lých ob­jek­tů. In­te­gro­va­ná mož­nost fo­to­gra­m­me­t­rie při­ná­ší mě­řít­ko pro větší pro­jek­ty. Pro větší fle­xi­bi­li­tu vy­u­ží­vá T-SCAN hawk dy­na­mic­ké re­fe­ren­co­vá­ní pro sběr 3D dat ske­no­vá­ní po­hy­bu­jí­cích se nebo vibru­jí­cích ob­jek­tů, takže uži­va­te­lé nejsou ome­ze­ni na sta­ci­o­nár­ní nebo ne­hyb­né ob­jek­ty.

Přenosnost pro stísněné a těžko přístupné prostory

Lehký, mo­bil­ní, ruční 3D ske­ner je T-SCAN hawk do­sta­teč­ně malý na to, abys­te s ním mohli ces­to­vat a pře­nést ho přímo ke ske­no­va­né­mu ob­jek­tu. Pře­nos­nost ske­ne­ru T-SCAN hawk umožňuje 3D kon­t­ro­lu ve stís­ně­ných mís­tech, do kte­rých se těžko vejde 3D mě­ři­cí stroj plné ve­li­kos­ti, na­pří­klad v in­te­ri­é­ru au­to­mo­bi­lu pro di­gi­ta­li­za­ci nebo ve stís­ně­ném pro­sto­ru le­tec­ké­ho mo­to­ru pro kon­t­ro­lu vad, opo­tře­be­ní a po­ško­ze­ní v ob­las­ti MRO (Ma­in­te­nan­ce, Re­pair & Over­haul – Údrž­ba, opra­vy & re­vi­ze).

Rychlost a snadnost použití

T-SCAN hawk vy­ža­du­je mi­ni­mál­ní na­sta­ve­ní, takže ske­no­vá­ní může začít během ně­ko­li­ka minut. Soft­ware GOM In­spect pro­ve­de uži­va­te­le celým pra­cov­ním po­stu­pem ske­no­vá­ní, son­do­vá­ní a kon­t­ro­ly, takže pro­ces je rych­lý a snad­ný. Do­kon­ce i uži­va­te­lé se spe­ci­fic­ký­mi prů­mys­lo­vý­mi apli­ka­ce­mi, jako je údrž­ba, opra­vy a ge­ne­rál­ní opra­vy, za­zna­me­ná­va­jí zvý­še­nou efek­ti­vi­tu díky schop­nos­ti ske­ne­ru oka­mži­tě a vi­di­tel­ně po­rov­ná­vat sku­teč­ná data dílů s no­mi­nál­ní­mi CAD daty.

Software GOM Inspect

Soft­ware GOM In­spect je prů­mys­lo­vým stan­dar­dem pro vi­di­tel­ná 3D data mě­ře­ní a spe­ci­a­li­zo­va­né di­gi­tál­ní in­že­nýr­ské funk­ce, který po­sky­tu­je kom­plex­ní ře­še­ní 3D me­t­ro­lo­gie. Soft­ware GOM In­spect usnadňuje kom­plet­ní pra­cov­ní po­stup ske­ne­ru T-SCAN hawk od ske­no­vá­ní až po tvor­bu zpráv a ma­xi­mál­ně usnadňuje jeho po­u­ží­vá­ní. Během sběru dat po­mo­cí ske­ne­ru T-SCAN hawk se 3D data zob­ra­zu­jí oka­mži­tě v prů­bě­hu ce­lé­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu, což umožňuje vidět vý­sled­ky vy­so­ce kva­lit­ních dat v re­ál­ném čase. Funk­ce soft­wa­ru GOM In­spect pod­po­ru­jí celý pro­ces kon­t­ro­ly, od ske­no­vá­ní až po úpra­vu sítě, CAD im­port, GD&T a ana­lý­zy tren­dů, di­gi­tál­ní mon­táž a kon­t­ro­lu roz­mě­rů.

Vy­so­ce kva­lit­ní sní­má­ní dat

T-SCAN hawk pro­mí­tá ske­no­va­cí plo­chu o roz­mě­rech 550 x 600 mm se 14 zkří­že­ný­mi čer­ve­ný­mi la­se­ro­vý­mi lin­ka­mi pro obec­né ske­no­va­cí úlohy za­jiš­ťu­jí­cí rych­lou 3D di­gi­ta­li­za­ci, čtyř­mi pa­ra­lel­ní­mi mod­rý­mi lin­ka­mi pro jemné de­tai­ly a jed­nou čer­ve­nou la­se­ro­vou lin­kou pro ske­no­vá­ní v hlu­bo­kých kapsách nebo ji­ných těžko pří­stup­ných ob­las­tech. Roz­li­še­ní ske­no­vá­ní je 0,05 mm u více ske­no­va­cích linií a 0,01 mm u sa­mot­né čer­ve­né linie.

Další in­for­ma­ce nebo ukáz­ku ske­ne­ru T-SCAN hawk na­lez­ne­te na www.capture3d.com.


Mohlo by vás zajímat: