Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hodnocení životního cyklu pro Bentley iTwin

Středa, 09 Březen 2022 20:00

Tags: Bentley | Dekarbonizace | Infrastruktura | Integrace | iTwin | LCA | One Click

Embodied Carbon PR-B-2210Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 8. břez­na 2022 do­stup­nost in­te­gro­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů pro hod­no­ce­ní ži­vot­ní­ho cyklu (LCA) a vý­po­čet za­čle­ně­né­ho uh­lí­ku v plat­for­mě Bent­ley iTwin, které pod­po­ru­jí cíle udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je in­fra­stru­k­­tur­ních pro­jek­tů. Tato in­te­gra­ce je vý­sled­kem spo­lu­prá­ce Bent­ley s One Click LCA (www.​oneclicklca.​com) – před­ním svě­to­vým soft­warem pro po­su­zo­vá­ní ži­vot­ní­ho cyklu a de­kla­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých vý­rob­ků ve sta­veb­nic­tví.

Soft­ware lze po­u­žít pro bu­do­vy, in­frastruk­tu­ru, re­kon­struk­ce, sta­veb­ní vý­rob­ky a ma­te­ri­á­ly a port­fo­lia. Plat­for­mu One Click LCA po­u­ží­va­jí ve více než 100 ze­mích vý­rob­ci, kon­zul­tan­ti, pro­jek­tan­ti, do­da­va­te­lé a in­ves­to­ři k de­kar­bo­ni­za­ci ce­lé­ho hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce sta­veb­nic­tví.

Toto part­ner­ství je při­ro­ze­ným kro­kem v Bent­ley stra­te­gii, která chce svým uži­va­te­lům umož­nit do­sa­že­ní cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je (SDGs), zejmé­na v ob­las­ti kli­ma­tu a de­kar­bo­ni­za­ce in­frastruk­tu­ry. Ře­še­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat pro in­frastruk­tu­ru budou zá­sad­ním pro­střed­kem a urych­lo­va­čem pří­pa­dů vy­u­ži­tí transpa­rent­nos­ti a zve­řejňování in­for­ma­cí o emi­sích uh­lí­ku a při­je­tí ře­še­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat po­mů­že urych­lit trans­for­ma­ci vý­kon­nos­ti in­frastruk­tu­ry.

Embodied Carbon PR C-2210

Díky této in­te­gra­ci mohou Bent­ley ře­še­ní di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te in­frastruk­tu­ry za­lo­že­ná na plat­for­mě iTwin a apli­ka­ce tře­tích stran po­sta­ve­né na plat­for­mě Bent­ley iTwin zpřístup­nit pra­cov­ní po­stu­py hod­no­ce­ní ži­vot­ní­ho cyklu in­frastruk­tu­ry. Plat­for­ma Bent­ley iTwin je ote­vře­ná, šká­lo­va­tel­ná na­bíd­ka plat­for­my jako služ­by, která umožňuje eko­sys­té­mu vý­vo­já­řů vy­tvá­řet a uvá­dět na trh ře­še­ní, která řeší sku­teč­né pro­blémy in­frastruk­tu­ry s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Díky mož­nos­ti in­te­gro­vat pra­cov­ní po­stu­py po­su­zo­vá­ní ži­vot­ní­ho cyklu s plat­for­mou Bent­ley iTwin zís­ka­jí uži­va­te­lé nové mož­nos­ti en­vi­ron­men­tál­ní in­te­li­gen­ce v ob­las­ti za­čle­ně­né­ho uh­lí­ku a en­vi­ron­men­tál­ní stopy pro­jek­tů li­ni­o­vé in­frastruk­tu­ry.

Video: Příklad výpočtu uhlíku

Pracovní postup pro export množství infrastruktury z digitálního dvojčete infrastruktury do One Click LCA prostřednictvím platformy Bentley iTwin.Mohlo by vás zajímat: