Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ALLPLAN podporuje revoluční projekt Hyperloop

Pátek, 11 Březen 2022 18:11

TUM Hyperloop-2210In­že­ný­ři z Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty v Mni­cho­vě (TUM) píšou his­to­rii do­pra­vy. Po ví­těz­ství ve všech čtyřech sou­tě­žích o nej­rych­lej­ší pro­to­ty­py nyní tým TUM Hy­per­lo­op staví první pro­to­typ v plném mě­řít­ku – včet­ně va­ku­o­vé­ho tu­bu­su. Plá­no­vá­ní pro­to­ty­pu high-tech be­to­no­vé trub­ky se usku­tečňuje v All­pla­nu.

Na usku­teč­ně­ní vize kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní­ho ces­to­vá­ní hy­perrych­los­tí pra­cu­je vý­zkum­ný tým 94 členů 29 růz­ných ná­rod­nos­tí, včet­ně pro­fe­so­rů, vý­zkum­ných asi­s­ten­tů a stu­den­tů. Do konce roku 2022 má být při­tom vy­vi­nut nejen pro­to­typ elek­tro­mag­ne­tic­ky po­há­ně­né kaps­le pro ces­tu­jí­cí v ži­vot­ní ve­li­kos­ti, ale také 24 metrů dlou­hý kus va­ku­o­vé tru­bi­ce Hy­per­lo­op. Kaps­le se mají jed­no­ho dne vzná­šet v tu­bu­su nad zemí i pod zemí rych­los­tí 1000 km/h bez ohle­du na po­ča­sí.

All­plan pro tubus

Vý­zkum­ná sku­pi­na pra­cu­jí­cí na kon­struk­ci va­ku­o­vé­ho tu­bu­su se roz­hod­la po­u­žít pro návrh be­to­no­vé kon­struk­ce sys­tém All­plan. Dů­vo­dem jsou po­zi­tiv­ní zku­še­nos­ti, které mladí in­že­ný­ři zís­ka­li se soft­warem již během stu­dia – zejmé­na pokud jde o vý­kon­né plá­no­vá­ní bed­ně­ní a vý­ztu­že.

Pro­jekt ve třech kro­cích

Pro­jekt pro­bí­há od roku 2019 a za­hr­nu­je tři té­ma­ta. První z nich, si­mu­la­ce, po­čí­tá s vy­tvo­ře­ním vý­po­čet­ních ná­stro­jů a mo­de­lů, které slou­ží k vy­hod­no­ce­ní sys­té­mu jako celku a po­sky­tu­jí dů­le­ži­té pod­kla­dy pro roz­ho­do­vá­ní v pro­ce­su vý­vo­je. Druhá ob­last spo­čí­vá ve stav­bě 24­me­t­ro­vé­ho de­mon­strá­to­ru sku­teč­né ve­li­kos­ti, který bude slou­žit k vy­hod­no­ce­ní kon­struk­ce a shro­maž­ďo­vá­ní údajů pro bu­dou­cí mo­de­ly. Sou­běž­ně s do­kon­če­ním de­mon­strá­to­ru bude třetí ob­last zkou­mat pro­ve­di­tel­nost mimo la­bo­ra­toř. Po­ten­ci­ál vy­vi­nu­té­ho sys­té­mu bude ana­ly­zo­ván z fi­nanč­ní­ho, trž­ní­ho, en­vi­ron­men­tál­ní­ho a bez­peč­nost­ní­ho hle­dis­ka.