Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dopřejte své kreativitě více času na inovace

Úterý, 15 Březen 2022 02:09

Tags: 3DEXPERIENCE | Darmstadt | Darmstadtium | Dassault Systemès | Konference

3dexperience-conference-eurocentral-2022-2211Ne­by­lo by skvě­lé vyměňovat si ná­pa­dy s dal­ší­mi od­bor­ní­ky na té­ma­ta sou­vi­se­jí­cí s na­vr­ho­vá­ním, si­mu­la­ce­mi a in­že­nýr­stvím? Nebo se ne­chat in­spi­ro­vat osvěd­če­ný­mi po­stu­py před­ních spo­leč­nos­tí a po­chy­tit pár triků, jak lze apli­ka­ce a data ještě lépe vy­u­žít a pro­po­jit? Ne­chtě­li byste si ko­neč­ně opět po­slech­nout skvě­lé pří­běhy ino­vá­to­rů ze start-upů nebo uni­ver­zit­ních pro­jek­tů a ne­chat se na­ka­zit je­jich nad­še­ním pro ino­va­ce?

Pokud je od­po­věď ano, pak si ne­nech­te ujít le­toš­ní kon­fe­ren­ci 3DE­X­PE­RI­EN­CE v Darm­sta­d­tu.

   Rezervujte si datum 14. a 15. září 2022   

Organizátoři z Dassault Systèmes pracují na skvělém programu.

3DEXPERIENCE Conference 2022

Místo: Darmstadtium, Darmstadt
Datum: 14.–15. září 2022


Mohlo by vás zajímat: