Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představení programu TransMagic R12.31.200

Čtvrtek, 17 Březen 2022 02:25

TransMagic R12-2211TransMa­gic ozná­mil novou verzi svého soft­wa­ru s dal­ší­mi for­má­ty a funk­ce­mi, včet­ně pod­po­ry nej­no­věj­ších verzí pro­gra­mů NX, Creo, Solid Edge a So­li­dworks. Kromě ně­ko­li­ka po­ly­go­nál­ních 3D for­má­tů, které již TransMa­gic ob­sa­hu­je, dis­po­nu­je tato verze mož­nos­tí čtení/zá­pi­su pro FBX, GLTF a 3MF. Mezi nové funk­ce patří sou­čas­ný im­port více sou­bo­rů a také sou­čas­ný ex­port více for­má­tů, které jsou v této verzi rov­něž k dis­po­zi­ci.

Aktualizované formáty

  • NX Con­ti­nu­os Re­le­a­se 1980 (prů­běž­né vy­dá­ní)
  • Creo 8.0
  • Solid Edge 2022
  • So­li­dworks 2022

Nové for­má­ty

  • FBX
  • GLTF
  • 3MF

Ví­ce­ná­sob­ný im­port: Při im­por­tu sou­bo­rů do nové nebo stá­va­jí­cí se­sta­vy lze nyní v jed­nom kroku vy­brat více sou­bo­rů dílů nebo pod­se­stav, což vý­raz­ně zvy­šu­je rych­lost vy­tvá­ře­ní se­stav.

Zápis do více for­má­tů sou­čas­ně: TransMa­gic Ma­gicBatch nyní umožňuje vy­brat více ex­port­ních for­má­tů pro zápis. Jakmi­le klik­ne­te na tla­čít­ko Go, všech­ny vy­bra­né sou­bo­ry budou au­to­ma­tic­ky pře­lo­že­ny do kaž­dé­ho vy­bra­né­ho CAD a po­ly­go­no­vé­ho for­má­tu.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na transmagic.com.