Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Návrh a simulace elektromagnetického ov­la­da­če převodovky

Čtvrtek, 17 Březen 2022 21:32

Tags: ECAD | EMWORKS | Návrh | Pře­vo­dov­ka | Si­mu­la­ce | Webi­nář

EMWorks webinar-2211Webi­nář s celým ná­zvem „Návrh a si­mu­la­ce elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho ov­la­da­če pro au­to­ma­ti­zo­va­nou ma­nu­ál­ní pře­vo­dov­ku“ při­pra­vi­la spo­leč­nost EMWorks na čtvr­tek 24. břez­na ve 14.00 a 19.00 hodin. Au­to­ma­ti­zo­va­ná ma­nu­ál­ní pře­vo­dov­ka (AMT) vy­u­ží­vá výhod ma­nu­ál­ní i au­to­ma­tic­ké pře­vo­dov­ky; na­zý­vá se také po­lo­au­to­ma­tic­ká pře­vo­dov­ka nebo bez­spoj­ko­vá ma­nu­ál­ní pře­vo­dov­ka.

Z me­cha­nic­ké­ho hle­dis­ka se AMT v pod­sta­tě po­do­bá ma­nu­ál­ní pře­vo­dov­ce, pouze práci spoj­ky a řa­ze­ní rych­lost­ních stupňů pro­vá­dí ně­ko­lik sní­ma­čů a akč­ních členů. Kromě ply­nu­los­ti jízdy má AMT mnoho výhod, včet­ně úspo­ry pa­li­va a ná­kla­dů. Není divu, že se ATM stalo pře­vo­dov­kou vět­ši­ny vý­rob­ců au­to­mo­bi­lů, zejmé­na těch, kteří vy­rá­bě­jí elek­tro­mo­bi­ly. ATM se do znač­né míry spo­lé­há na elek­tro­mag­ne­tic­ké ov­la­da­če nebo tzv. so­le­no­i­do­vé ov­la­da­če, které na­hra­zu­jí spoj­ky a řa­ze­ní. Proto je účin­ná kon­struk­ce těch­to ov­la­da­čů zá­sad­ní pro vý­kon­nost ATM a vo­zi­dla jako celku, zejmé­na u elek­tro­mo­bi­lů.
Na tomto webi­ná­ři bude krok za kro­kem uká­zá­no, jak po­mo­cí ná­stro­jů EMWorks na­vrh­nout a op­ti­ma­li­zo­vat elek­tro­mag­ne­tic­ký ov­la­da­č pro ATM po­u­ží­va­ný v elek­tro­mo­bi­lu. Jako účast­ní­ci uvi­dí­te, jak vy­tvo­řit do­sta­teč­nou sílu pro řa­ze­ní pře­vo­dov­ky jak pro ana­lý­zy ustá­le­né­ho, tak pře­chod­né­ho stavu.

   Registrujte se nyní   

Připojte se ve

čtvrtek 24. března 2022


Mohlo by vás zajímat: