Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nominujte projekty do Going Digital Awards 2022!

Čtvrtek, 17 Březen 2022 23:18

Tags: 2022 | Bentley Systems | Going Di­gi­tal Awards | Infrastruktura

Going Digital Awards 2022-2211Sou­těž­ní klání Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re, po­řá­da­né Bent­ley Sys­tems, je vzru­šu­jí­cí a dobře hod­no­ce­ná ce­lo­svě­to­vá sou­těž, která od svého za­lo­že­ní v roce 2004 oce­ni­la více než 4400 pří­klad­ných in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů. Ceny hod­no­tí di­gi­tál­ní po­kro­ky v in­frastruk­tu­ře a vy mů­že­te no­mi­no­vat svůj pro­jekt do jedné z 12 ka­te­go­rií, které za­hr­nu­jí všech­ny formy a fáze in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů – od ná­vr­hu přes vý­stav­bu až po pro­voz.

Get started Now-2211

Mezi vý­ho­dy pro­gra­mu patří:

  • Ce­lo­svě­to­vé uzná­ní díky zve­řej­ně­ní pro­fi­lu v pres­tiž­ní ce­lo­svě­to­vé pu­b­li­ka­ci Bent­ley's In­frastructu­re Year­book, která je dis­tri­bu­o­vá­na mé­di­ím, vlád­ním in­sti­tu­cím a vliv­ným oso­bám v oboru.
  • Tři­cet šest fi­na­lis­tů vy­hrá­vá cestu do Lon­dý­na, kde mohou pre­zen­to­vat svůj pro­jekt před po­rot­ci, ko­le­gy a no­vi­ná­ři z oboru.
  • Ví­tě­zo­vé jsou uve­de­ni v ce­lo­svě­to­vé tis­ko­vé zprá­vě, po­sky­tu­jí roz­ho­vo­ry stra­te­gic­kým me­di­ál­ním part­ne­rům a zís­ká­va­jí vlast­ní, ručně vy­ro­be­nou tro­fej pro ví­tě­ze.
  • Mož­nost po­dě­lit se o svůj pří­běh pro­střed­nic­tvím uži­va­tel­ských pre­zen­ta­cí na ak­cích po­řá­da­ných spo­leč­nos­tí Bent­ley, webo­vých se­mi­ná­řích a obo­ro­vých ak­cích.

No­mi­nuj­te své pro­jek­ty a po­děl­te se o své di­gi­tál­ní ino­va­ce a úspě­chy pro­jek­tů s celým svě­tem!

Zjis­tě­te vše o le­toš­ním pro­gra­mu, včet­ně 12 ka­te­go­rií oce­ně­ní, pra­vi­del sou­tě­že, pro­ce­su při­hla­šo­vá­ní a výhod účas­ti.

TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ: DO 23. května 2022

Get started Now-2211


Mohlo by vás zajímat: