Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

NexGen vydává HumanCAD V6 a MQSW V2

Středa, 23 Březen 2022 00:58

Tags: Ergonomie | HumanCAD | NexGen | SolidWorks | V6 a MQSW V2

HumanCAD-S22-2212Spo­leč­nost Nex­Gen ozná­mi­la vy­dá­ní soft­wa­ru Hu­man­CAD V6 a Hu­man­CAD MQSW V2. Hu­man­CAD je ře­še­ní pro mo­de­lo­vá­ní lidí, které vy­tvá­ří di­gi­tál­ní lidi ve 3D pro­stře­dí, v němž lze pro­vá­dět různé er­go­no­mic­ké ana­lý­zy a ana­lý­zy lid­ské­ho fak­to­ru. Hu­man­CAD po­má­há uži­va­te­lům při na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ků a pra­co­višť tím, že ur­ču­je, co lidé růz­ných ve­li­kos­tí vidí, na co do­sáh­nou nebo co mohou zved­nout.

Hu­man­CAD může im­por­to­vat a ex­por­to­vat sou­bo­ry v růz­ných for­má­tech CAD. Hu­man­CAD-MQSW je do­pl­něk ře­še­ní pro mo­de­lo­vá­ní člo­vě­ka pro So­lid­works, který vy­tvá­ří 3D di­gi­tál­ní­ho člo­vě­ka v kon­tex­tu mon­táž­ní­ho do­ku­men­tu.

HumanCAD-MQSW-2212

Mezi no­vin­ky verze 6.0 patří:

  • Další an­tro­po­me­t­ric­ké da­ta­bá­ze pro Ja­pon­sko, Aus­trá­lii a další.
  • Byly při­dá­ny nové mož­nos­ti vzhle­du ob­le­če­ní.
  • Mož­nost im­por­to­vat ob­ráz­ky nebo videa jako po­za­dí scény a poté umís­tit fi­gurí­ny tak, aby od­po­ví­da­ly po­sto­jům na ob­ráz­ku na po­za­dí.
  • Pro různé da­ta­bá­ze jsou k dis­po­zi­ci nové mož­nos­ti pro roz­sa­hy po­hy­bu (ROM).
  • Nový modul pro star­ší osoby.
  • Dět­ský modul byl ak­tu­a­li­zo­ván o další da­ta­bá­ze.
  • Nová funk­ce rov­no­váhy, která se za­bý­vá hod­no­ce­ním lid­ské rov­no­váhy a také vy­po­čí­tá­vá a zob­ra­zu­je síly re­ak­ce na zem pro obě cho­di­dla a každé cho­di­dlo zvlášť.
  • Mezi nové ná­stro­je a funk­ce ná­stro­je Er­go­Tools patří me­to­dy síly rukou MAE (Ma­xi­mum Ac­ceptable Ef­forts) & AFF (Arm Force Field) a také nový Prů­vod­ce ana­lý­zou úkolů.
  • Nové funk­ce ob­li­čejů fi­gurín pro asij­ské da­ta­bá­ze.

První verze řady ře­še­ní pro mo­de­lo­vá­ní člo­vě­ka Man­neQuin/Hu­man­CAD byla vy­dá­na v roce 1990. Od té doby tato ře­še­ní po­u­ží­va­jí ti­sí­ce uži­va­te­lů po celém světě. Tech­no­lo­gie di­gi­tál­ní­ho mo­de­lo­vá­ní člo­vě­ka Hu­man­CAD je dů­le­ži­tým ná­stro­jem při ur­čo­vá­ní vhod­nos­ti vý­rob­ků a pra­co­višť pro člo­vě­ka ještě před je­jich zho­to­ve­ním. Toto ře­še­ní pro di­gi­tál­ní mo­de­lo­vá­ní člo­vě­ka si za­kou­pi­ly před­ní vý­rob­ní kor­po­ra­ce, spo­leč­nos­ti za­bý­va­jí­cí se ná­vrhem vý­rob­ků, vlád­ní or­ga­ni­za­ce, fo­renz­ní kon­zul­tan­ti a uni­ver­zi­ty.

O Nex­Ge­nu

Nex­Gen je před­ní vý­vo­jář a dis­tri­bu­tor soft­wa­ru a pří­stro­jo­vé­ho vy­ba­ve­ní pro er­go­no­mic­ké a bi­o­me­cha­nic­ké ana­lý­zy, na­vr­ho­vá­ní a vý­zkum pra­cov­ních míst. Patří mezi ně řada pro­duk­tů pro pro­vá­dě­ní bi­o­me­cha­nic­ké­ho, 3D di­gi­tál­ní­ho mo­de­lo­vá­ní člo­vě­ka, vi­deo­a­na­lý­zy, sys­té­mů pro sní­má­ní po­hy­bu, mě­ře­ní síly, ana­lý­zy vib­ra­cí člo­vě­ka, sEMG a fy­zi­o­lo­gic­kých mě­ře­ní, sběru dat a mnoha dal­ších.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.nexgenergo.com.


Mohlo by vás zajímat: