Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Připojte se ke konferenci TDM CAM 6. dubna 2022

Pondělí, 04 Duben 2022 22:12

Tags: CAD/CAM | ESPRIT | Konference | Online | TDM Systems

TDM CAM Conference-2214Tým TDM Sys­tems spo­leč­ně se spo­leč­nos­tí ESPRIT a dal­ší­mi špič­ko­vý­mi CAM vý­rob­ci: He­xa­gon (ED­GE­CAM), Cambrio (Gi­bb­s­CAM), Mas­ter­cam a Top­So­lid před­sta­ví nej­no­věj­ší tren­dy a vý­ho­dy v CAD/CAM ob­las­ti. Part­ne­ři TDM Sys­tems a je­jich od­bor­ní­ci budou na akci vir­tu­ál­ně pří­tomni a zod­po­ví všech­ny do­ta­zy účast­ní­ků, tý­ka­jí­cí se CAM.

Celou akcí pro­ve­de jako mo­de­rá­tor Ro­bert Auer (Di­rec­tor Glo­bal Busi­ness De­ve­lo­p­ment, TDM Sys­tems). Po­čí­na­je pa­ne­lo­vou dis­ku­sí až po pre­zen­ta­ci spo­leč­nos­tí a osob­ní kon­takt s od­bor­ní­ky, po­zná­te roz­dí­ly mezi sys­témy a roz­ší­ří­te si své zna­los­ti.

Akce je zdar­ma.

Ter­mín: 6. dubna 2022
Čas: 10:00 – 12:00 SELČ
Místo ko­ná­ní: Schůzka Microsoft Teams

register now button

Více in­for­ma­cí ➜

 


Mohlo by vás zajímat: