Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ABB otevírá v Česku výrobní a vývojové centrum robotiky

Úterý, 19 Duben 2022 11:42

Tags: ABB | Centrum | Mošnov | OAMP | Robotika | Výroba | Vývoj

Mosnov hl vstup red-2216Při­bliž­ně po de­se­ti mě­sí­cích od za­há­je­ní stav­by za­ha­ju­je svou čin­nost ro­bo­tic­ké cen­t­rum ABB v are­á­lu Os­t­ra­va Ai­r­port Mul­ti­mo­dal Park (OAMP) v Moš­no­vě. Cel­ko­vá in­ves­ti­ce pře­sa­hu­je 300 mi­li­o­nů korun a zna­me­ná zpo­čát­ku tvor­bu při­bliž­ně 120 kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ních míst. Nový pro­voz má sil­nou sy­ner­gii zejmé­na s jed­not­kou vy­ví­je­jí­cí a vy­rá­bě­jí­cí mo­du­lár­ní ro­bo­tic­ké buňky pře­váž­ně pro ev­rop­ský trh.

Stej­nou měrou i s opra­vá­ren­ským cen­t­rem prů­mys­lo­vých ro­bo­tů, které v rámci ABB pře­bí­rá stále více kom­pe­ten­cí v ce­lo­svě­to­vém mě­řít­ku. Os­t­rav­ské cen­t­rum je sou­čás­tí sítě ABB glo­bál­ních cen­ter pro opra­vy a re­pa­se ro­bo­tů, která ještě za­hr­nu­je Au­burn Hills (Mi­chi­gan, USA) a Šan­ghaj (Čína).
Nové vý­rob­ní a vý­vo­jo­vé cen­t­rum, kte­rým ABB v Os­t­ra­vě vý­znam­ně roz­ši­řu­je svůj záběr v ob­las­ti ro­bo­ti­ky, bude vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší vý­rob­ní pro­ce­sy, včet­ně stro­jo­vé­ho učení a di­gi­tál­ních a ko­la­bo­ra­tiv­ních ře­še­ní. Bude se za­mě­řo­vat na hi-tech vý­ro­bu a vývoj ro­bo­tic­kých pe­ri­fe­rií, což jsou klí­čo­vé části ro­bo­ta, které jsou umís­tě­ny na konci jeho ra­me­ne, na­pří­klad pne­u­ma­tic­ká cha­padla, va­ku­o­vé pří­sav­ky nebo ka­me­ro­vé sys­témy. ABB v něm zá­ro­veň umís­tí své stá­va­jí­cí Glo­bál­ní cen­t­rum pro opra­vy a re­pa­se ro­bo­tů a Glo­bál­ní cen­t­rum pro vývoj a vý­ro­bu ro­bo­tic­kých buněk a do­dáv­ku linek pro ob­last ro­bo­tic­ké­ho spo­jo­vá­ní a dě­le­ní ma­te­ri­á­lu.
Po­lo­ha a mož­nos­ti OAMP, který je na kři­žo­vat­ce le­tec­kých, že­lez­nič­ních a sil­nič­ních tahů, byly jed­ním z klí­čo­vých fak­to­rů vý­bě­ru lo­ka­li­ty. Zejmé­na při­pra­vo­va­né že­lez­nič­ní spo­je­ní are­á­lu na­příč celou eu­ro­asij­skou pev­ni­nou je nejen kon­ku­renč­ně za­jí­ma­vé, ale i pří­nos­né z hle­dis­ka udr­ži­tel­nos­ti. ABB jako jedna z TOP 100 udr­ži­tel­ných svě­to­vých spo­leč­nos­tí (podle Cor­po­ra­te Kni­ghts Glo­bal 100 Index) před­po­klá­dá, že bude do bu­douc­na moci plně vy­u­žít míst­ní po­ten­ci­ál eko­lo­gic­ké že­lez­nič­ní do­pra­vy.Mohlo by vás zajímat: