Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky od společnosti Altium

Úterý, 26 Duben 2022 11:07

Tags: Altium | ECAD | EDDI | Spectra

Spectra-2217Zřej­mě jako re­ak­ci na sou­čas­ný ne­do­sta­tek čipů v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu ozná­mi­lo Al­ti­um sadu pro­duk­tů pro ana­lý­zu dat z elek­tro­nic­ké­ho prů­mys­lu s ná­zvem Spect­ra. Tyto pro­duk­ty po­má­ha­jí pod­ni­kům lépe před­ví­dat pro­blémy v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci. Prv­ním pro­duk­tem Spect­ra je Electro­nic De­sign to De­li­ve­ry Index (EDDI).

EDDI je bez­plat­ná mě­síč­ní zprá­va, která po­sky­tu­je po­drob­ný obraz o glo­bál­ní do­stup­nos­ti a zá­so­bách dílů v prů­bě­hu času. Cílem je po­mo­ci dělat chyt­rá ná­kup­ní roz­hod­nu­tí a před­ví­dat pro­blémy do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce dříve, než na­ru­ší stra­te­gii uvá­dě­ní vý­rob­ků na trh.

Další in­for­ma­ce o produktech Spect­ra a EDDI

 


Mohlo by vás zajímat: