Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální veletrh EPLAN – Spolupráce je vše

Středa, 27 Duben 2022 16:32

Tags: ECAD | Eplan | Inženýrská práce | Virtuální veletrh

EPLAN Virtual Fair-2217Jak mohou lidé lépe a efek­tiv­ně­ji spo­lu­pra­co­vat a zů­stat kon­ku­ren­ce­schop­ní v eko­sys­té­mu prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce? Na tyto otáz­ky bude hle­dat od­po­vě­di le­toš­ní roč­ník Vir­tu­ál­ní­ho ve­letr­hu EPLAN. Na pro­gra­mu jsou klí­čo­vé před­náš­ky part­ne­rů, spo­leč­nos­tí ABB, Pho­enix Con­tact a Rit­tal, živé roz­ho­vo­ry od­bor­ní­ků spo­leč­nos­tí EPLAN a Roc­kwell Au­to­mati­on nebo nej­lep­ší pří­pa­do­vé stu­die z praxe.

Nebudou chybět ani webi­ná­ře spe­ci­fic­ké pro jed­not­li­vé země a ukáz­ky soft­wa­ru po­skyt­nou de­tail­ní pře­hled o vy­u­ži­tí soft­wa­ru EPLAN a o tom, co čeká in­že­ný­ry z tech­no­lo­gic­ké­ho po­hle­du.

Které tren­dy budou ur­ču­jí­cí pro pro­jek­to­vá­ní v bu­douc­nos­ti? Jak spo­leč­nost EPLAN sla­di­la svá ře­še­ní a služ­by pro výzvy, kte­rým budou její zá­kaz­ní­ci v bu­douc­nu čelit? Tyto a mnoho dal­ších otá­zek budou řešit od­bor­ní­ci firmy EPLAN plné dva dny v ně­ko­li­ka ča­so­vých pás­mech. Part­ne­ři firmy EPLAN, včet­ně spo­leč­nos­tí ABB, Bec­kho­ff, Pho­enix Con­tact a Roc­kwell Au­to­mati­on, budou během akce s účast­ní­ky sdí­let své kon­cep­ty a osvěd­če­né po­stu­py. „Jsme velmi po­tě­še­ni, že se le­toš­ní roč­ník Vir­tu­ál­ní­ho ve­letr­hu EPLAN za­mě­ří vý­hrad­ně na spo­lu­prá­ci v ob­las­ti pro­jek­to­vá­ní a kon­struk­ce,“ říká Haluk Men­de­res, vý­kon­ný ře­di­tel firmy EPLAN. „Spo­lu­prá­ce mezi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi v eko­sys­té­mu, ne­mluvě o vzta­zích spo­leč­nos­tí EPLAN s je­jí­mi zá­kaz­ní­ky, jsou pro nás vším – a jsme rádi, že tuto spo­lu­prá­ci mů­že­me při­vést na me­zi­ná­rod­ní scénu.“

Tón v in­že­nýr­ské praxi udá­va­jí pra­cov­ní po­stu­py

Ti­mo­thy J. Mc­Ca­in, který je zod­po­věd­ný za Di­gi­tál­ní part­ner­ský pro­gram ve firmě Roc­kwell Au­to­mati­on, před­sta­ví prak­tic­ké po­znatky o eko­sys­té­mu prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce z po­hle­du glo­bál­ní­ho hráče. Vi­ce­pre­zi­dent di­vi­ze prů­mys­lo­vých roz­vá­dě­čů spo­leč­nos­ti Pho­enix Con­tact Dr. An­dre­as Schre­i­ber bude v sekcí „Chyt­ré pro­jek­to­vá­ní a vý­ro­ba“ de­mon­stro­vat po­ten­ci­ál, který mají stan­dar­di­zo­va­né pra­cov­ní po­stu­py za­lo­že­né na AML. Pre­zen­ta­ce klí­čo­vé­ho part­ne­ra, spo­leč­nos­ti ABB, se za­mě­ří na elek­tro­pro­jek­to­vá­ní po­mo­cí soft­wa­ru EPLAN a ná­stro­je ABB e-Con­fi­gu­re; zá­jem­ci se mohou těšit na to, že se v roz­ho­vo­ru s ve­dou­cím seg­men­tu glo­bál­ních da­to­vých cen­ter Aleksan­da­rem Gr­bi­cem dozví, jak jen na ně­ko­lik klik­nu­tí začít kon­fi­gu­ro­vat za­ří­ze­ní.

EPLAN Haluk Menderes-2217„Jsme velmi po­tě­še­ni, že se le­toš­ní roč­ník Vir­tu­ál­ní­ho ve­letr­hu EPLAN za­mě­ří vý­hrad­ně na spo­lu­prá­ci v ob­las­ti in­že­nýr­ské práce,“ říká Haluk Men­de­res, vý­kon­ný ře­di­tel firmy EPLAN.

 

 

 

Spo­lu­prá­ce je vše

Také ostat­ní zá­kaz­ní­ci EPLAN budou sdí­let své nej­lep­ší po­stu­py s účast­ní­ky: Bren­den Fritz, pre­zi­dent firmy Au­to­mati­on Drive Sys­tems z Omahy v Ne­bras­ce v USA, se vydá s účast­ní­ky na cestu k di­gi­tál­ní­mu pro­to­ty­po­vá­ní s vy­u­ži­tím funk­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty eView Free AR a ukáže, jak jeho spo­leč­nost vy­u­ží­vá její po­ten­ci­ál při vý­ro­bě roz­vá­dě­čů ří­di­cích sys­té­mů. Jens Brinkmann, ře­di­tel spo­leč­nos­ti BEB So­lu­ti­ons, bude sdí­let zcela nové cesty v ob­las­ti 3D ná­vr­hu ka­be­lá­že po­mo­cí EPLAN Har­ness proD. Další spo­leč­nos­ti z part­ner­ské sítě EPLAN budou mít ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru vlast­ní pre­zen­tač­ní pro­sto­ry a je­jich od­bor­ní­ci budou k dis­po­zi­ci pro od­po­vě­di na otáz­ky v chatu.

Pra­cov­ní­ci firmy EPLAN z Bra­zí­lie, Česka, Ka­na­dy, Ma­ďar­ska, Por­tu­gal­ska a Ra­kous­ka budou mít živé před­náš­ky v ja­zy­cích těch­to zemí a budou k dis­po­zi­ci pro do­ta­zy v chatu. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech při­ne­sou in­spi­ru­jí­cí prů­mys­lo­vá té­ma­ta z au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, ener­ge­ti­ky, tech­ni­ky budov a pro­ces­ní­ho prů­mys­lu ná­mě­ty na mnoho ži­vých roz­ho­vo­rů.

Čím lepší je ko­mu­ni­ka­ce, tím úspěš­něj­ší je pro­jekt

První den bude sedm růz­ných ži­vých uká­zek na různá té­ma­ta tý­ka­jí­cí se soft­wa­ru a od­bor­ní­ci po­skyt­nou prak­tic­ké po­znatky o ino­va­cích Plat­for­my EPLAN. Pro­gram kon­fe­ren­ce se také bude za­bý­vat roz­ma­ni­tý­mi pří­le­ži­tost­mi, které na­bí­zí EPLAN Cloud, a bude zkou­mat po­ten­ci­ál zvý­še­ní efek­ti­vi­ty in­te­gro­va­né­ho hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce při pro­jek­to­vá­ní ovlá­da­cích pa­ne­lů a roz­vá­dě­čů. Na­ži­vo vy­sí­la­ný video chat na­bíd­ne účast­ní­kům mož­nost pro­po­je­ní ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru a ne­bu­de chy­bět ani zá­ba­va a lo­so­vá­ní o různé ceny.

Zá­jem­ci se mohou zdar­ma re­gis­tro­vat na event.eplan.com/virtual-fair-en.

 


Mohlo by vás zajímat: