Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je Creo verze 9.0

Úterý, 03 Květen 2022 12:29

creo-ergonomieCreo 9 po­má­há rych­le­ji na­vr­ho­vat lepší pro­duk­ty. Uži­va­te­lé ocení vy­lep­še­ní tý­ka­jí­cí se osob­ní pro­duk­ti­vi­ty a nové ná­stro­je pro ma­xi­mál­ní vy­u­ži­tí in­for­ma­cí ob­sa­že­ných ve 3D mo­de­lech (Model Based De­fi­ni­ti­on – MBD), adi­tiv­ní a kon­venč­ní vý­ro­bu po­mo­cí NC stro­jů. Creo 9 dále vy­lep­šuje ná­stro­je pro er­go­no­mii, Model-Based De­fi­ni­ti­on (MBD), si­mu­la­ci, ge­ne­ra­tiv­ní de­sign a adi­tiv­ní/sub­trak­tiv­ní vý­ro­bu.

Zá­jem­ci o no­vin­ky v Creo 9.0 jsou již jistě při­pra­ve­ni při­jet na 31. roč­ník kon­fe­ren­ce SUPro 2022 (již od čtvrt­ka 5. květ­na v ho­te­lu Je­zer­ka u Seč­ské pře­hra­dy), kde se dozví to nej­lep­ší z této verze a mno­hem více.
O zá­klad­ních no­vin­kách si mů­že­te pře­číst na webu spo­leč­nos­ti AV En­gi­nee­ring zde, zhléd­nout video a sle­do­vat tento web i na­dá­le, pro­to­že no­vin­ky v Creo 9.0 zde budou po­stup­ně před­sta­vo­vá­ny po­drob­ně­ji.