Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference COMSOL Multiphysics 2022

Čtvrtek, 12 Květen 2022 15:08

Tags: COMSOL | Humusoft | Konference | Mul­ti­phy­s­ics | Uživatelé

Konference1-2219Ve dnech 26. až 27. květ­na 2022 (čtvr­tek až pátek) po­řá­dá spo­leč­nost Hu­mu­soft ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí se­tká­ní čes­kých a slo­ven­ských uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců pro­gra­mu COM­SOL Mul­ti­phy­­sics. Účast­ní­ci zís­ka­jí po­vě­do­mí o apli­kač­ních mož­nos­tech COM­SOL Mul­ti­phy­sics nebo se se­zná­mí s tipy a triky pro efek­tiv­něj­ší vy­u­ži­tí COM­SOL Mul­ti­phy­­­sics.

Navíc mohou pre­zen­to­vat vý­sled­ky své práce od­bor­né­mu pu­b­li­ku, na­vá­zat za­jí­ma­vé kon­tak­ty s lidmi ze svého oboru nebo osob­ně kon­zul­to­vat svůj mo­del nebo si­mu­la­ce.

Vstup­né je zdar­ma a pre­zen­ta­ce budou v češ­ti­ně a slo­ven­šti­ně.

Na 6. roč­ník se­tká­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců pro­gra­mu COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics jsou zváni všich­ni tech­nič­tí pra­cov­ní­ci z ko­merč­ní­ho sek­to­ru i zá­jem­ci z řad aka­de­mic­ké obce.
Kon­fe­renč­ní pro­gram bude vy­sí­lán také on-line s mož­nos­tí po­klá­dat do­ta­zy.

Spe­ci­ál­ním hos­tem kon­fe­ren­ce je Linus An­der­s­son ze spo­leč­nos­ti COM­SOL.

Po­znám­ka re­dak­ce: Při­hláš­ku na kon­fe­ren­ci bylo možné ode­slat nej­poz­dě­ji do 6. 5. 2022, takže se obá­vá­me, že už je plně ob­sa­ze­na. Omlou­vá­me se za pozd­ní ohlá­še­ní akce, ale pře­sta­ly nám do­chá­zet ak­tu­a­li­ty od po­řa­da­te­le.


Mohlo by vás zajímat: