Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference Future.HPC 2022 17.–18. května 2022

Pátek, 13 Květen 2022 22:35

Tags: Advanced Engineering | AI/ML | Altair | CAE | HPC | Konference | Simulace

Future HPC-2219Český dis­tri­bu­tor pro­duk­tů Al­tair – Advan­ced En­gi­nee­ring – zve na vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vou kon­fe­ren­ci o HPC (High-per­for­man­ce Com­pu­ting, vý­po­čet­ní clus­te­ry a su­per­po­čí­ta­če), o je­jich vy­u­ži­tí pro vě­dec­ko-tech­nic­ké vý­po­čty, CAE si­mu­la­ce, ná­roč­né da­to­vé ana­lý­zy s vy­u­ži­tím AI/ML (umělá in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé učení). Kon­fe­ren­ci po­řá­dá spo­leč­nost Al­tair ve spo­lu­prá­ci s part­ne­ry, ja­ký­mi jsou na­pří­klad spo­leč­nos­ti Ar­gon­ne Nati­o­nal La­bo­ra­to­ry, 3M, Go­o­gle, Intel, Mic­ro­­soft a WIRED Ma­ga­zi­ne.

Program a registrace
Kon­fe­ren­ce je ur­če­na všem CAE in­že­ný­rům, tech­nic­kým ma­na­že­rům, da­to­vým ana­ly­ti­kům a IT spe­ci­a­lis­tům, kteří se za­jí­ma­jí o ře­še­ní ná­roč­ných vý­po­čtů v HPC pro­stře­dí.

On-line kon­fe­ren­ce Fu­tu­re.HPC 2022 se koná 17.–18. květ­na 2022, vždy od 10:00 do 14:00 hodin.

Účast na kon­fe­ren­ci je zdar­ma, re­gis­tra­ce umož­ní i pří­stup k zá­zna­mu.


Mohlo by vás zajímat: