Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aplikace pro orientaci na HANNOVER MESSE 2022

Úterý, 24 Květen 2022 00:56

Tags: Aplikace | Hannover Messe | Veletrhy | Vstupenky | Výstavy

HM2022 aplikace-2221Již za šest dní se ote­vřou brány ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Při­bliž­ně 2500 firem před­sta­ví pro­duk­ty a ře­še­ní pro dnešek a vize pro zí­t­řek. Od 30. květ­na do 2. červ­na se bude mlu­vit o di­gi­ta­li­za­ci, prů­mys­lo­vém zá­so­bo­vá­ní, ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti a udr­ži­tel­nos­ti. Už jste si za­re­gis­tro­va­li vstu­pen­ku? Pak za­čně­te na­va­zo­vat kon­tak­ty hned teď! A pro všech­ny ostat­ní: ak­ti­va­ce bez­plat­né vstu­pen­ky je vzdá­le­na jen jedno klik­nu­tí.

Nyní mů­že­te vy­u­žít apli­ka­ci Han­no­ver Messe, která umožňuje ulo­žit si vstu­pen­ku, za­pa­ma­to­vat si názvy vy­sta­vo­va­te­lů a pro­duk­tů, ori­en­to­vat se v ha­lách a mnoho dal­ších věcí.

  Apli­ka­ce pro iOS         Apli­ka­ce pro An­dro­id  

Ne­nech­te si ujít zno­vuza­há­je­ní nej­dů­le­ži­těj­ší­ho se­tká­ní obo­ro­vé ko­mu­ni­ty.

Při­po­mí­ná­me, že po re­gis­tra­ci kódu MdS4D zís­ká­vá­te vstup na ve­letrh zdar­ma.
Kód je nutno za­re­gis­tro­vat na této webo­vé strán­ce.

PS: Pokud se letos do Han­no­ve­ru ne­do­sta­ne­te, za­re­gis­truj­te se a za­stav­te se na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2022 ale­spoň di­gi­tál­ně!


Mohlo by vás zajímat: