Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální konference Expert Insights o mobilní elektrifikaci

Středa, 25 Květen 2022 11:57

Tags: Elektrifikace vozidel | Expert Insights | Parker Hannifin | Virtuální konference

Parker-EI-2221Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin před­sta­ví ve čtvr­tek 9. červ­na 2022 nej­no­věj­ší díl své zlo­mo­vé tech­no­lo­gic­ké série „Ex­pert In­si­ghts“. Dis­ku­se se dvěma od­bor­ní­ky spo­leč­nos­ti Par­ker, kte­rou bude mo­de­ro­vat řeč­ník Mark Je­ff­ries, se bude hlou­bě­ji týkat pro­ble­ma­ti­ky mo­bil­ní elek­tri­fi­ka­ce. Elek­tri­fi­ka­ce vo­zi­del se v příš­tím de­se­ti­le­tí stane klí­čo­vou ob­las­tí pro in­ves­ti­ce a ino­va­ce.

Po­kro­ky na trhu vo­zi­del pro ces­tu­jí­cí v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, hnané pře­de­vším novou tech­no­lo­gií ba­te­rií a sní­že­ním vý­rob­ních ná­kla­dů, se budou pro­je­vo­vat v ob­las­ti mo­bil­ní elek­tri­fi­ka­ce se stále ros­tou­cí rych­los­tí.

Díky po­kra­ču­jí­cí cestě k de­kar­bo­ni­za­ci bude ne­zbyt­ná elek­tri­fi­ka­ce te­rén­ních stro­jů a do­pra­vy. K do­sa­že­ní to­ho­to cíle budou kon­struk­té­ři vo­zi­del po­tře­bo­vat mít pří­stup k po­sky­to­va­te­lům úpl­ných ře­še­ní, aby tak mohli vy­tvá­řet a vy­u­ží­vat nové tech­no­lo­gie k pře­tvá­ře­ní elek­tri­fi­ko­va­ných mo­bil­ních plat­fo­rem.

V této třetí epi­zo­dě po­řa­du 'Ex­pert In­si­ghts' budou dis­ku­to­vat Chris­to­pher Gri­f­fin, ma­na­žer pro roz­voj pod­ni­ká­ní z di­vi­ze En­gi­nee­red Ma­te­ri­als Group spo­leč­nos­ti Par­ker a Pra­san­na Sri­ni­va­san, ma­na­žer­ka pro glo­bál­ní mar­ke­ting, roz­voj pod­ni­ká­ní a ceny z di­vi­ze En­gi­nee­red Ma­te­ri­als Group. Po­drob­ně se budou vě­no­vat tech­no­lo­giím au­to­mo­bi­lo­vé elek­tri­fi­ka­ce, které se v sou­čas­né době po­u­ží­va­jí a také těm, které jsou ve vý­vo­ji. Od­bor­ní­ci vy­svět­lí, jak tato ře­še­ní mohou být a budou vy­u­ží­vá­na k urych­le­ní elek­tri­fi­ka­ce mo­bil­ních plat­fo­rem po­u­ží­va­ných v těž­ších prů­mys­lo­vých od­vět­vích a seg­men­tech, nyní i v bu­douc­nos­ti.

Dis­ku­se bude vy­sí­lá­na on­li­ne ve čtvr­tek 9. červ­na 2022 v 15:00 SEČ. Zá­jem­ci se mohou za­re­gis­tro­vat na Expert Insights: Exploring The Tech Behind Mobile Electrification.

 


Mohlo by vás zajímat: