Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE představí technologii SAF pro aditivní výrobu

Středa, 08 Červen 2022 00:00

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | H350 | MCAE Systems | SAF | Stratasys | Technologie

3D tiskarna Stratasys H350 s technologii SAF-2223Jed­nou z tech­no­lo­gií pro uspo­ko­je­ní vý­rob­ní po­ptáv­ky po plas­to­vých dí­lech je 3D tisk. Tato tech­no­lo­gie na­bí­zí au­to­mo­bil­kám a vý­rob­cům ko­merč­ní­ho i spo­třeb­ní­ho zboží způ­sob, jak vy­rá­bět plas­to­vé díly i v pří­pa­dech, kdy vy­u­ži­tí ji­ných tech­no­lo­gií jako např. vstři­ko­vá­ní do forem, není op­ti­mál­ní. Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys H350 s tech­no­lo­gií SAF (Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on) umož­ní do­sáh­nout vý­rob­ní ka­pa­ci­ty kon­co­vých dílů na úrov­ni sé­ri­o­vé vý­ro­by, bez ome­ze­ní ty­pic­kých pro tra­dič­ní vý­ro­bu.

Tech­no­lo­gie SAF vy­u­ží­vá pro­ti­běž­ný ro­tu­jí­cí válec k na­ná­še­ní práš­ko­vých vrs­tev na tis­ko­vou pod­lož­ku a tryská ab­sorpč­ní ka­pa­li­nu k vy­zna­če­ní vrs­tev dílu. Zná­zor­ně­né vrst­vy jsou spo­jo­vá­ny pů­so­be­ním in­fra­čer­ve­né lampy v celé šíři tis­ko­vé pod­lož­ky.
MCAE Sys­tems ukáže 3D tis­kár­nu, která byla na­vr­že­na tak, aby vy­dr­že­la – s malou spo­tře­bou ma­te­ri­á­lu, snad­nou údrž­bou a tr­van­li­vý­mi prů­mys­lo­vý­mi tis­ko­vý­mi hla­va­mi.
Kromě série před­ná­šek od do­má­cích a za­hra­nič­ních řeč­ní­ků bude k vi­dě­ní i zcela nové pra­co­viš­tě spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems ur­če­né právě pro tech­no­lo­gii SAF. Při­pra­ve­ná bude i roz­sáh­lá ukáz­ka vý­tis­ků a mož­nost dis­ku­to­vat s od­bor­ní­ky i se sa­mot­ný­mi zá­kaz­ní­ky, kteří s touto adi­tiv­ní tech­no­lo­gií již pra­cu­jí.

Se­mi­nář

Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys H350 s tech­no­lo­gií SAF aneb sé­ri­o­vá vý­ro­ba kon­co­vých dílů

Úterý 21. červ­na 2022 od 9:30 hodin
MCAE Sys­tems, Kní­nic­ká 1771/6, Kuřim
Se­mi­nář je bez­plat­ný. V pří­pa­dě zájmu se za­re­gis­truj­te nej­poz­dě­ji do 17. červ­na 2022.

MCAE-registrace

 

Vytisky z 3D tiskarny H350-8-2223


Mohlo by vás zajímat: