Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na BIM semináře

Pondělí, 13 Červen 2022 22:52

Tags: BIM | bu­il­dingSMART | CzBIM | Semináře | Vzdělávání

co-je-bim-2224Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na při­pra­vo­va­né vzdě­lá­va­cí BIM se­mi­ná­ře. V úterý 21. 6. to bude workshop BIM a sta­ti­ka, který se­zná­mí účast­ní­ky s ide­ál­ním sta­vem za­po­je­ní sta­ti­ka v BIM pro­ce­sech s kla­de­ním dů­ra­zu na prak­tic­kou apli­ka­ci BIM ná­stro­jů a jed­not­li­vých po­stu­pů, a to i ve vzta­hu k da­to­vým stan­dar­dům a ČSN EN ISO 19650.

Dále se bude pro­bí­rá­na pro­ble­ma­ti­ka pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní (nejen) pro sta­ti­ky. A na­ko­nec zazní in­for­ma­ce k celé pro­ble­ma­ti­ce hrubé stav­by od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu, přes sta­tic­ký vý­po­čet, tvor­bu do­ku­men­ta­ce až po pod­po­ru re­a­li­za­ce.

Registrovat se můžete na eepurl.com/mhpNf

23. 6. BIM a parametrické navrhování

Pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní při­ná­ší do pro­jek­to­vá­ní a ar­chi­tek­tu­ry ne­če­ka­né mož­nos­ti a díky této me­to­dě se rodí něco jako di­gi­tál­ní ar­chi­tekt. Spo­je­ní po­čí­ta­če a lid­ské­ho fak­to­ru tak po­mů­že vy­tvo­řit něco, co je ma­xi­mál­ně funkč­ní a efek­tiv­ní.
Tato ob­last je zatím po­měr­ně polem ne­o­ra­ným, avšak na­bí­zí ne­pře­ber­né množ­ství mož­nos­tí. I když se zdá, že se ne­bu­de jed­nat o jed­no­du­chou dis­ci­plí­nu, bu­de­te vy­ve­de­ni z omylu. BIM a pa­ra­me­t­ric­ké­mu na­vr­ho­vá­ní se už vě­nu­je mnoho pro­fe­san­tů a pro­gra­mů. Jaká je však spo­ji­tost pa­ra­me­t­ric­ké­ho na­vr­ho­vá­ní s BIM? Jak se pro­po­ju­je tvor­ba pa­ra­me­t­ric­ké ge­o­me­t­rie, sta­veb­ně fy­zi­kál­ní ana­lý­zy, op­ti­ma­li­za­ce ná­vr­hu s prací s daty v BIM mo­de­lu? Jak tato me­to­da vy­pa­dá v praxi? Co oče­ká­vat? Co do­ká­že a jaké jsou její úska­lí?
Pojď­te zís­kat po­drob­něj­ší in­for­ma­ce a dis­ku­to­vat o mož­nos­tech vy­u­ži­tí pa­ra­me­t­ric­ké­ho na­vr­ho­vá­ní v růz­ných eta­pách ná­vr­hu, a to v po­zem­ním i do­prav­ním sta­vi­tel­ství.

Registrovat se můžete na eepurl.com/hIRWo

28. 6. BIM a CDE

Spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí (dále jen CDE) je ne­díl­nou sou­čás­tí BIM pro­jek­tu a tvoří tak zá­klad pro úspěš­ný pro­jekt. Po­sled­ní dobou se toto téma do­stá­vá do po­pře­dí a také se za­čí­ná ob­je­vo­vat celá řada otá­zek. Jaké všech­ny funkč­nos­ti by CDE mělo ob­sa­ho­vat, umí de­fi­no­vat ve­řej­ný i sou­kro­mý sek­tor po­ža­dav­ky na CDE, jak jej správ­ně na­sa­dit a nic ne­u­rych­lit, smě­řu­je­me do­o­prav­dy k bez vý­kre­so­vé stav­bě, kdo má hra­dit ná­kla­dy na CDE a proč ně­kte­ré spo­leč­nos­ti po­u­ží­va­jí v rámci jedné or­ga­ni­za­ce různé CDE ře­še­ní?

To je jen zlo­mek otá­zek, o kte­rých bu­de­me řeč a dis­ku­se s vý­znam­ný­mi hosty. Po­zvá­ní při­ja­li zá­stup­ci ve­řej­né­ho sek­to­ru, or­ga­ni­za­cí jako je Sprá­va Že­lez­nic, Mi­nis­ter­stvo obra­ny, ale také zá­stup­ci vel­kých pro­jekč­ních kan­ce­lá­ři, de­ve­lo­pe­rů a zho­to­vi­te­lů. Ne­vá­hej­te a přijď­te si po­slech­nout po­sled­ní tren­dy v ob­las­ti CDE, různé mož­nos­ti vy­u­ží­vá­ní a na­sa­ze­ní to­ho­to ná­stro­je, a hlav­ně dis­ku­to­vat o této pro­ble­ma­ti­ce v rámci částí dis­kuz­ních pa­ne­lů.

Registrovat se můžete na eepurl.com/MOsav

Více o plánovaných a budoucích akcích naleznete na www.bimseminar.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: