Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform slaví 20. výročí a rozšiřuje inovace

Čtvrtek, 16 Červen 2022 15:02

Tags: 3D skenování | Creaform | Metrologie | Výročí

Creaform 20 let-2224„Nikdy ne­pře­stá­vej ino­vo­vat“ je motto, kte­rým ka­nad­ská 3D me­t­ro­lo­gic­ká spo­leč­nost Cre­a­form zdů­razňuje svou fi­lo­zo­fii ino­va­cí, je­jímž cílem je řešit nej­slo­ži­těj­ší pro­blémy 3D mě­ře­ní v prů­mys­lu. Cre­a­form, ob­chod­ní jed­not­ka spo­leč­nos­ti AME­TEK a do­da­va­tel pře­nos­ných 3D mě­ři­cích ře­še­ní a in­že­nýr­ských slu­žeb, osla­vil 14. červ­na 20. vý­ro­čí svého za­lo­že­ní.

Při té pří­le­ži­tos­ti od­bor­ně se­sta­vi­l je­di­neč­nou mi­k­rostrán­ku, která má upo­zor­nit na ne­pře­tr­ži­té ino­va­ce a pře­vrat­né tech­no­lo­gie, které se spo­leč­nost sna­ži­la po celá léta před­klá­dat.

Cre­a­form byl za­lo­žen v roce 2002 v Ka­na­dě a vzni­kl z po­tře­by změ­nit do­sa­vad­ní stav. To, co za­ča­lo jako me­t­ro­lo­gic­ká a in­že­nýr­ská po­ra­den­ská firma, se změ­ni­lo v ce­lo­svě­to­vé­ho lídra v ob­las­ti pře­nos­ných a au­to­ma­ti­zo­va­ných roz­mě­ro­vých me­t­ro­lo­gic­kých ře­še­ní. Nyní, o 20 let poz­dě­ji – spo­leč­nost po­kra­ču­je v novém de­fi­no­vá­ní hra­nic 3D me­t­ro­lo­gie a in­že­nýr­ských slu­žeb ne­u­stá­lým po­sou­vá­ním hra­nic ino­va­cí.

Díky pře­nos­nos­ti 3D ske­ne­rů, osvěd­če­né snad­nos­ti po­u­ži­tí, vý­kon­ným dy­na­mic­kým re­fe­renč­ním al­go­ritmům a me­t­ro­lo­gic­ké­mu atri­bu­tu svých roz­mě­ro­vých mě­ři­cích za­ří­ze­ní při­ná­ší Cre­a­form pů­so­bi­vé mě­ři­cí schop­nos­ti z me­t­ro­lo­gic­kých la­bo­ra­to­ří a umožňuje vý­rob­cům po celém světě přes­ně měřit co­ko­li a kde­ko­li.

Glo­bál­ní vý­rob­ci z ně­ko­li­ka prů­mys­lo­vých od­vět­ví na­dá­le zís­ká­va­jí hma­ta­tel­né vý­ho­dy z po­u­ží­vá­ní 3D mě­ři­cí­ho hard­wa­ru a soft­wa­ru Cre­a­for­mu, jako jsou vy­lep­še­né, bez­peč­něj­ší a ro­bust­něj­ší kon­struk­ce, zkrá­ce­ní vý­vo­je vý­rob­ků a zrych­le­ní doby uve­de­ní na trh, zlep­še­ní vý­rob­ních pro­ce­sů, lepší spo­lu­prá­ce mezi ko­le­gy, do­da­va­te­li a zá­kaz­ní­ky a op­ti­ma­li­za­ce hod­no­ce­ní údrž­by a oprav.

Klik­nu­tím sem si mů­že­te pro­hléd­nout mi­k­rostrán­ku k 20. vý­ro­čí Cre­a­for­mu.

 


Mohlo by vás zajímat: