Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elvira rozšiřuje své portfolio o 3D skenery Scantech

Pondělí, 20 Červen 2022 21:09

Tags: 3D skenery | Elvira | Hardware | iReal 2E | Scantech | VCSEL

iReal 2E-2225El­vi­ra za­ha­ju­je dis­tri­buci svě­to­vé­ho vý­rob­ce 3D ske­ne­rů Scan­tech. Špič­ko­vá tech­no­lo­gie 3D ske­no­vá­ní za­hr­nu­je vy­so­ce přes­né ruční ske­ne­ry s vel­kým zá­bě­rem pro ske­no­vá­ní s mi­mo­řád­nou přes­nos­tí a de­tai­lem, a to i pro vel­ko­ob­je­mo­vé mo­de­ly. Scan­tech je vý­rob­cem 3D ske­ne­rů s me­t­ro­lo­gic­ký­mi, fo­to­gra­m­me­t­ric­ký­mi funk­ce­mi s in­te­gra­cí in­fra­čer­ve­ných a mod­rých la­se­ro­vých pa­prs­ků a dal­ším pří­slu­šen­stvím jako jsou do­ty­ko­vé sondy pro mě­ře­ní hlu­bo­kých děr a ne­rov­nos­tí po­vrchu.

Na­bí­zí velmi rych­lé a přes­né 3D ske­no­vá­ní ob­jek­tů v roz­mě­rech 10 m a více.

Scan­tech je jeden z nej­vět­ších svě­to­vých vý­rob­ců ruč­ních 3D ske­ne­rů, který kon­ku­ru­je špič­ce to­ho­to oboru. Pro­duk­ty Scan­tech doplňují sou­čas­nou na­bíd­ku 3D ske­ne­rů El­vi­ry, kam patří mj. Eva­t­ro­nix a Re­vo­point. V showro­o­mu 3D tech­no­lo­gií, jed­ním z nej­vět­ších v ČR, může El­vi­ra nyní před­vést velmi ši­ro­kou škálu 3D ske­ne­rů. Již v tuto chví­li evi­du­je zvý­še­ný zájem o ce­no­vě do­stup­ný model iReal 2E.

Ba­rev­ný ruční 3D ske­ner iReal 2E vy­ni­ká hloub­kou os­t­ros­ti, vel­kým ske­no­va­cím roz­sa­hem, mi­mo­řád­ně vý­kon­ný­mi funk­ce­mi al­go­rit­mů pro rych­lé sní­má­ním tex­tur a přes­ných de­tai­lů. Byl spe­ci­ál­ně na­vr­žen pro ske­no­vá­ní střed­ně vel­kých a vel­kých ob­jek­tů a 3D ske­no­vá­ní lid­ské­ho těla. Vy­u­ží­vá struk­tu­ro­va­né svět­lo VCSEL, díky kte­ré­mu je ske­no­vá­ní po­ho­dl­né a bez­peč­né pro oči. Pre­ciz­ně za­chy­cu­je tex­tu­ry a ge­o­me­t­rie i bez nut­nos­ti po­u­ži­tí za­rov­ná­va­cích zna­ček. Po­mo­cí kom­bi­no­va­né­ho za­rov­ná­va­cí­ho re­ži­mu rych­le a jed­no­du­še ske­nu­je v každé si­tu­a­ci prak­tic­ky ja­ký­ko­li ob­jekt. Ske­ner je určen jak pro práci v tech­nic­kých obo­rech, tak i v me­di­cín­ských nebo umě­lec­kých.

Více o této no­vin­ce a dal­ších pro­duk­tech Scan­tech lze zís­kat na této webo­vé strán­ce.


Mohlo by vás zajímat: