Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tisk proniká do údržby vlaků Českých drah

Čtvrtek, 23 Červen 2022 18:19

Tags: 3D tisk | České dráhy | Střediska údržby | Údržba | Vlaky

ceske drahy 023--2225České dráhy roz­ši­řu­jí tech­no­lo­gii 3D tisku v údrž­bě vlaků. V pro­vo­zu je již dva­náct 3D tis­ká­ren v de­se­ti hlav­ních stře­dis­cích údrž­by, na­pří­klad v Praze, Plzni, Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích, Brně nebo v Bo­humí­ně. Vy­u­ži­tí 3D tisku má za cíl zlev­nit ná­kla­dy na údrž­bu a zkrá­tit čas po­třeb­ný na zís­ká­ní ně­kte­rých ná­hrad­ních dílů. Po­kra­ču­je tak plán im­ple­men­ta­ce 3D tisku jako sou­čás­ti Stra­te­gie Čes­kých drah do roku 2030.

Na­pl­no fun­gu­jí pra­cov­ní sku­pi­ny, které při­pra­vu­jí in­ter­ní normy pro vy­u­ží­vá­ní 3D tisku, kon­struk­ci jed­not­li­vých dílů i je­jich schva­lo­vá­ní, pokud je to nutné. Pro­běh­lo také ně­ko­lik ško­le­ní za­mě­ře­ných na práci s 3D tis­kem a zpra­co­vá­ním dat. Ak­tu­ál­ně je vy­ti­po­vá­no asi 60 růz­ných po­lo­žek, které jsou pro­vě­řo­vá­ny z po­hle­du mož­nos­ti a efek­ti­vi­ty vlast­ní vý­ro­by na 3D tis­kár­nách přímo ve stře­dis­cích údrž­by. U ne­ce­lých dvou de­sí­tek dílů, které není nutné schva­lo­vat, už byla za­há­je­na vlast­ní pro­duk­ce v 3D tisku. Jde např. o ma­ti­ce, ob­jím­ky, panty, mříž­ky nebo kryty.

ceske drahy 002-2225

České dráhy se za­mě­ří na tisk dílů s dlou­hou do­da­cí lhů­tou nebo dílů, které se do­dá­va­jí pouze jako sou­část vět­ších celků. Proto jsou spo­je­né s vy­so­ký­mi ná­kla­dy a musí se kvůli nim vyměňovat celé větší a jinak funkč­ní ne­po­ško­ze­né celky. Na­pro­ti tomu 3D tisk do­ká­že po­třeb­né ná­hrad­ní díly ob­sta­rat do­slo­va v ko­ru­no­vých ná­kla­dech. Podle ana­lý­zy lze u řady prvků do­sáh­nout zkrá­ce­ní če­ká­ní na ná­hrad­ní díl řá­do­vě až o 50 dní a roční úspo­ra ná­kla­dů je jen u 13 vy­bra­ných sou­čás­tek ohod­no­ce­na na 800 tisíc korun.
K do­sa­že­ní vyšší efek­ti­vi­ty je pro­jekt 3D tisku řešen v rámci Sku­pi­ny ČD a za­po­je­ny jsou i dce­ři­né spo­leč­nos­ti ČD Cargo nebo DPOV. Uvnitř Sku­pi­ny byla vy­tvo­ře­na plat­for­ma pro od­bor­ní­ky, kteří se tech­no­lo­gií za­bý­va­jí a ve stále větší míře jsou za­po­je­ni i spe­ci­a­lis­té z jed­not­li­vých pro­voz­ních pra­co­višť. Pra­cov­ní tým vy­hle­dá­vá i další ko­le­gy, kteří se chtě­jí za­po­jit do vy­u­ži­tí mo­der­ní tech­no­lo­gie 3D tisku a do všech ne­zbyt­ných pro­ce­sů při pří­pra­vě a schva­lo­vá­ní po­třeb­ných pod­kla­dů. Spo­leč­nost nyní dis­po­nu­je také cen­t­rál­ním di­gi­tál­ním skla­dem da­to­vých pod­kla­dů jed­not­li­vých kom­po­nent ur­če­ných pro vlast­ní vý­ro­bu, které je do­stup­né ze všech pro­voz­ních pra­co­višť. Všech­ny vy­u­ží­va­né díly jsou schvá­le­ny kon­strukč­ní kan­ce­lá­ří a dal­ší­mi spe­ci­a­lis­ty a ně­kte­ré z nich pod­lé­ha­jí i po­sud­ku, resp. schvá­le­ní pří­sluš­ný­mi akre­di­to­va­ný­mi oso­ba­mi.
České dráhy plá­nu­jí také sdí­le­ní zku­še­nos­tí v ob­las­ti 3D tisku v že­lez­nič­ní do­pra­vě s ko­le­gy v Ra­kous­ku a v Ně­mec­ku u tam­ních do­prav­ců ÖBB a DB.
Mo­der­ní di­gi­tál­ní sys­témy hrají v údrž­bě že­lez­nič­ních vo­zi­del stále větší roli. Ne­jed­ná se při­tom jen o 3D tisk. In­ten­ziv­ně se roz­ví­jí např. on-line di­gi­tál­ní di­a­gnos­ti­ka že­lez­nič­ních vo­zi­del, ve které se po­stup­ně uplat­ní i prvky umělé in­te­li­gen­ce. České dráhy tak na­bí­ze­jí v ob­las­ti údrž­by a sprá­vy že­lez­nič­ních vo­zi­del per­spek­tiv­ní za­měst­ná­ní pro mladé od­bor­ní­ky, kteří se za­jí­ma­jí o di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie.


Mohlo by vás zajímat: