Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Future.AI 2022 již 28.–29. června 2022

Sobota, 25 Červen 2022 00:36

Tags: Advanced Engineering | Altair | Future.AI | Konference | Strojové učení | Umělá inteligence

CORP Events Future-2225Vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vá on­li­ne kon­fe­ren­ce o da­to­vých ana­lý­zách s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení se koná 28.–29. červ­na 2022 | 10:00 – 14:00 hodin. Zjis­tě­te, jak data a umělá in­te­li­gen­ce po­má­há usnad­nit roz­ho­do­vá­ní, urych­lit ino­va­ce a po­sí­lit naše schop­nos­ti ve stále pro­po­je­něj­ším a slo­ži­těj­ším světě.

Fu­tu­re.AI jsou dva dny za­svě­ce­né před­náškám od myš­len­ko­vých lídrů a také pa­ne­lům s od­bor­ní­ky za­bý­va­jí­cí­mi se nej­no­věj­ší­mi tren­dy.
Na­vštiv­te i on­li­ne fóra s mo­de­rá­to­ry a tech­no­lo­gic­ký­mi ukáz­ka­mi.

První den se za­mě­ří na sou­čas­ný stav a vý­hled do bu­douc­na v ob­las­ti da­to­vých ana­lýz a tech­no­lo­gií AI. A také na to, jak tyto tech­no­lo­gie po­má­ha­jí roz­ví­jet pod­ni­ka­tel­ské stra­te­gie. Zís­kej­te in­for­ma­ce od ma­na­že­rů firem a tech­no­lo­gic­kých ex­per­tů, kteří je na­sa­di­li do praxe, aby ře­ši­li slo­ži­té výzvy, urych­li­li trans­for­ma­ci pod­ni­ku a efek­tiv­ně­ji zvlá­da­li kon­ku­renč­ní pro­stře­dí.

Během dru­hé­ho dne se se­znam­te s po­kro­či­lý­mi stra­te­gi­e­mi di­gi­ta­li­za­ce se spe­ci­a­lis­ty z Al­tai­ru a part­ner­ských firem. V pro­gra­mu je i na­bíd­ka live ško­le­ní. Ta jsou účast­ní­kům k dis­po­zi­ci ZDAR­MA.

program-registrace-futureai

 


Mohlo by vás zajímat: