Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ultrarychlý 3D tisk XiP na pracovní stoly

Čtvrtek, 07 Červenec 2022 13:46

Tags: 3D tiskárny | Hardware | LSPc | mSLA | Nexa3D | XiP

XiP-Now-Shipping-2227Prv­ní­ho čer­ven­ce byly ode­slá­ny první zá­kaz­nic­ké ob­jed­náv­ky nové re­vo­luč­ní stol­ní 3D tis­kár­ny XiP, která při­ná­ší rych­lost a výkon prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku přímo na pra­cov­ní stůl. XiP je ul­tra­rych­lá stol­ní prys­ky­ři­co­vá 3D tis­kár­na, která kom­bi­nu­je malé, kom­pakt­ní roz­mě­ry s ob­je­mem 4,8 l. Díky tomu mohou uži­va­te­lé vy­tvá­řet pro­to­ty­py a kom­po­nen­ty pro vý­ro­bu ve stro­jí­ren­ství, sto­ma­to­lo­gii, zdra­vot­nic­tví, škol­ství a dal­ších od­vět­vích.

Díky ote­vře­né ma­te­ri­á­lo­vé plat­for­mě, která po­sky­tu­je fle­xi­bi­li­tu a snad­ný pří­stup k ma­te­ri­á­lům, je 3D tis­kár­na XiP mSLA kom­pa­ti­bil­ní s řadou uni­ver­zál­ních a elas­to­mer­ních ma­te­ri­á­lů a prys­ky­řic po­dob­ných po­ly­pro­py­le­nu a PEEKu.

ShopXiP

V sou­čas­né době se tis­kár­na do­dá­vá do USA a Ka­na­dy, doba do­dá­ní 2–4 týdny.

Už máte 3D tiskárnu?

Pokud jste při­pra­ve­ni na up­gra­de, před­lož­te spo­leč­nos­ti Nexa­3D do­klad o své stá­va­jí­cí stol­ní 3D tis­kár­ně a zís­kej­te slevu až 1000 USD na in­di­vi­du­ál­ní ba­lí­ček XiP.

Upgrade to XiP

 


Mohlo by vás zajímat: