Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Život za­chraňující ope­ra­ce s pod­po­rou 3D tisku

Pondělí, 01 Srpen 2022 16:32

Tags: 3D tisk | BCN3D | Ep­si­lon W50 | Lékařství | Sig­max

BCN3D-3D nahrada-2-2231Když se malý An­dres do­stal do Dět­ské ne­moc­ni­ce SJD v Bar­ce­lo­ně, po­tře­bo­val re­sekč­ní zá­krok na pra­vém oku. Sa­mo­zřej­mě se jed­na­lo o velmi chou­los­ti­vou a dů­le­ži­tou ob­last, kte­rou bylo třeba ope­ro­vat, chi­rur­go­vé však mu­se­li mít na pa­mě­ti i to, že na levé oko již ztra­til zrak a že kost­ra to­ho­to ma­lé­ho chlap­ce bude dále růst. Uká­za­lo se, že 3D tiš­tě­né ana­to­mic­ké mo­de­ly byly přes­ně to, co si lékař ob­jed­nal.

K vy­tvo­ře­ní mo­de­lů ná­do­ru, okol­ní lebky a po­třeb­ných im­plan­tá­tů byly po­u­ži­ty tis­kár­ny BCN3D Ep­si­lon W50 a Sig­max. Sle­du­jte­ celý pro­ces podle ra­di­o­lo­gů, on­ko­lo­gů, in­že­ný­rů a chi­rur­gů, kteří se na něm po­dí­le­li.

    Po­dí­vej­te se na vi­deo­pří­běh   


Mohlo by vás zajímat: