Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Modelování složitých povrchů je nyní jednodušší

Čtvrtek, 11 Srpen 2022 02:19

Tags: 3D CAD | 3D Sculptor | 3DE­x­pe­ri­en­ce | Povrchy | SolidWorks

3D Sculptor-2232Po­dí­vej­te se, proč je prů­mys­lo­vý de­sig­nér Jason Pohl, který dříve pů­so­bil ve spo­leč­nos­ti Oran­ge Coun­ty Chop­pers, nad­še­ný z role 3D Sculp­tor. Kon­struk­té­ři a elek­tro­tech­ni­ci jsou stále čas­tě­ji žá­dá­ni, aby kromě kon­strukč­ní­ho ná­vr­hu vý­rob­ku na­vrh­li také jeho vzhled. Pokud jste uži­va­te­li So­lid­works a rádi byste rych­le vy­tvo­ři­li hlad­ké or­ga­nic­ké tvary, vy­zkou­šej­te roli 3D Sculp­tor.

3D Sculp­tor na­bí­zí in­tu­i­tiv­ní pří­stup k vy­tvá­ře­ní vy­so­ce kre­a­tiv­ních vol­ných tvarů a díky tomu je ide­ál­ním ná­stro­jem pro rych­lé vy­tvá­ře­ní no­vých ná­vrhů. Toto clou­do­vé ře­še­ní za­lo­že­né na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce na­bí­zí po­kro­či­lé funk­ce pro volné mo­de­lo­vá­ní po­vrchů (sub­di­viz­ní mo­de­lo­vá­ní ne­bo­li sub-D) a navíc bez pro­blé­mů spo­lu­pra­cu­je s 3D CAD soft­wa­rem So­lid­works.

Vy­tvo­řit or­ga­nic­ké tvary po­mo­cí pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní může být ob­tíž­né (a často velmi po­ma­lé). Po­mo­cí role 3D Sculp­tor mů­že­te urych­lit fázi ná­pa­du a kon­cep­tu a spo­lu­pra­co­vat se svým týmem na vy­tvo­ře­ní fi­nál­ní­ho ná­vr­hu za zlo­mek běžně po­třeb­né­ho času.

Po­dí­vej­te se na video a zjis­tě­te, jak vám role 3D Sculp­tor umož­ní při na­vr­ho­vá­ní urych­lit fázi ná­pa­du a vy­tvo­řit tak hlad­ké po­vrchy, díky čemuž rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji do­spě­je­te k fi­nál­ní­mu ná­vr­hu.

Video

 


Mohlo by vás zajímat: