Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AKULAR TWIN získává označení Powered by iTwin

Čtvrtek, 18 Srpen 2022 13:02

Tags: Akular | AKULAR TWIN | Bentley Systems | BIM | Powered by iTwin

Akular Clash Detection-1-2233Aku­lar ozná­mil vy­dá­ní lehké apli­ka­ce AKU­LAR TWIN, která je po­sta­ve­na na plat­for­mě Bent­ley iTwin. Apli­ka­ce umožňuje uži­va­te­lům na­hrát model BIM v prů­bě­hu vý­stav­by nebo si ne­chat vy­tvo­řit model BIM z dis­po­zi­ce stá­va­jí­cí bu­do­vy. To zna­me­ná, že všich­ni od sta­veb­ních pra­cov­ní­ků až po fa­ci­li­ty ma­na­že­ry mohou po­rov­ná­vat ak­tu­a­li­zo­va­né verze téhož mo­de­lu, zjiš­ťo­vat ko­li­ze nebo vy­tvá­řet a sle­do­vat pro­blémy.

To vše lze pro­vá­dět v pře­kry­vu re­ál­né­ho světa pro­střed­nic­tvím roz­ší­ře­né re­a­li­ty, pro­chá­ze­ním ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě nebo pros­tým štípnu­tím/zo­o­mo­vá­ním ve 3D na te­le­fo­nu nebo table­tu. Všech­ny změny jsou oka­mži­tě syn­chro­ni­zo­vá­ny zpět do plat­for­my v re­ál­ném čase. Apli­ka­ce AKU­LAR TWIN spl­ni­la kri­té­ria po­třeb­ná k zís­ká­ní ozna­če­ní „Powered by iTwin“, což zna­me­ná, že apli­ka­ce splňuje stej­né stan­dar­dy jako vlast­ní apli­ka­ce Powered by iTwin spo­leč­nos­ti Bent­ley.

Akular Clash Detection-2-2233

Zís­ká­ní ozna­če­ní „Powered by iTwin“ od Bent­ley pro Aku­lar je podle jeho ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Mar­ti­na Ra­po­se ob­rov­ským kro­kem vpřed. Re­a­lit­ní a sta­veb­ní od­vět­ví se již dlou­ho za­sek­la na po­u­ží­vá­ní tech­no­lo­gií z mi­nu­lé­ho sto­le­tí, za­tím­co všech­na ostat­ní od­vět­ví jdou rych­le kupře­du. Apli­ka­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat by mohly in­ves­to­rům oka­mži­tě začít še­t­řit ob­rov­ské množ­ství času, peněz a ma­te­ri­á­lu a uči­nit je­jich zá­vaz­ky v ob­las­ti ESG lépe spl­ni­tel­ný­mi. Po­sky­tu­jí také oka­mži­tou transpa­rent­nost všem zú­čast­ně­ným stra­nám, což je vý­hod­né pro všech­ny.

Jako part­ner iTwin při­spí­vá Aku­lar k ros­tou­cí­mu eko­sys­té­mu vý­vo­já­řů, kteří vy­tvá­ře­jí ře­še­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat na plat­for­mě iTwin. AKU­LAR TWIN, Powered by iTwin uka­zu­je, jak může tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat zvý­šit vý­kon­nost budov vi­zu­a­li­za­cí nej­růz­něj­ších údajů o bu­do­vách v AR/VR/3D.

 


Mohlo by vás zajímat: