Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podpora inovací v dopravě s aditivní výrobou

Středa, 24 Srpen 2022 10:14

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Aditivní výroba | Automobilová výroba | Doprava | Inovace | Webinar

3D Systems Automotive Webinar ASME-2234Spo­leč­nost 3D Sys­tems při­pra­vi­la pro zá­jem­ce zá­znam webi­ná­ře, ve kte­rém ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé au­to­mo­bi­lo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) dis­ku­tu­jí o ob­las­ti po­u­ži­tí AM ve vo­zi­dle, zlep­še­ní funkč­nos­ti sou­čás­tí a kon­so­li­da­ce dílů po­mo­cí no­vých ma­te­ri­á­lů a pro­ces­ních mož­nos­tí, a také o zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty vý­ro­by mo­de­lů. Vý­rob­ci au­to­mo­bi­lů po­tře­bu­jí urych­lit ino­va­ce, aby se po­su­nu­li v ob­las­ti mo­bi­li­ty.

Ino­va­ce bez pro­duk­ti­vi­ty jsou pro vět­ši­nu vý­rob­ců ne­re­ál­né, za­tím­co pro­duk­ti­vi­ta bez ino­va­cí může vést k níz­kým mar­žím a eko­no­mic­kým tla­kům na vývoj.

Mezi sdí­le­né pří­kla­dy patří tex­tu­ro­va­ný před­ní ná­raz­ník, ná­stro­je a sys­témy ří­ze­ní toku te­ku­tin/ener­gie. Tyto apli­ka­ce uká­žou, jak AM může:

  • Sní­žit hmot­nost/se­tr­vač­nost hna­cí­ho hří­de­le o 50 %.
  • Do­sáh­nout 10­ná­sob­né­ho zrych­le­ní pro­jek­tů vý­vo­je vý­rob­ků
  • Sní­žit ná­kla­dy na vývoj kri­tic­kých sys­té­mů o 58 %

3D Systems webinar-2234

 


Mohlo by vás zajímat: