Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kompenzace náklonu maximalizuje přesnost při 2PP 3D tisku

Středa, 24 Srpen 2022 10:43

Tags: 3D tisk | Držáky substrátů | Kompenzace náklonu | Sub­stra­te Tilt Frame | UpNano

UpNano Printed structure on the tip of a glas fiber-2234Nové za­ří­ze­ní umožňuje kom­pen­zo­vat ne­pa­tr­né ne­rov­nos­ti 2PP (2-Photon Polymerization) 3D tis­ko­vých sub­strá­tů během tisku. Tak­zva­ný Sub­stra­te Tilt Frame nyní uved­la na me­zi­ná­rod­ní trh spo­leč­nost UpNa­no (Ra­kous­ko). Rám lze vy­ba­vit dr­žá­ky pro prů­mys­lo­vé stan­dard­ní destič­ky o ve­li­kos­ti 2 až 6 palců. Tímto způ­so­bem se nyní stal re­a­li­tou 2PP 3D tisk na celé plo­chy wa­fe­rů až do ve­li­kos­ti 4 palců v kva­li­tě, kte­rou na­bí­ze­jí tis­kár­ny UpNa­no.

Rá­me­ček Sub­stra­te Tilt Frame se (i zpět­ně) hodí k ja­ké­mu­ko­li z řady la­se­ro­vých 2PP 3D tis­ko­vých sys­té­mů Na­no­O­ne od UpNa­no, které do­ká­žou vy­tvá­řet struk­tu­ry v roz­sa­hu 12 řádů s ne­bý­va­lou rych­los­tí. Další vývoj spo­leč­nos­ti UpNa­no za­hr­nu­je držák vlá­ken, který umožňuje vý­ro­bu in­te­gro­va­ných op­tic­kých sys­té­mů na špič­ce op­tic­ké­ho vlák­na.

UpNano Fully poulated 3-inch wafer-scaled-2234

Díky schop­nos­ti tisk­nout struk­tu­ry v na­no­me­t­ro­vém roz­li­še­ní i v cen­ti­me­t­ro­vém roz­mě­ru nemá řada Na­no­O­ne na trhu la­se­ro­vých 2PP 3D tis­ká­ren ob­do­by. Již byla po­u­ži­ta v elek­tro­ni­ce i v mi­k­ro­op­ti­ce a pro bi­o­kom­pa­ti­bil­ní apli­ka­ce v bu­něč­ném a lé­kař­ském vý­zku­mu. Ať už se však jedná o ja­kou­ko­li apli­ka­ci, u 2PP 3D tisku přece jen zá­le­ží na ve­li­kos­ti: čím větší je tiš­tě­ná struk­tu­ra, tím více se­be­men­ší ne­rov­nos­ti tis­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu ovliv­ní přes­nost vý­sled­né­ho pro­duk­tu. Tuto zná­mou kom­pli­ka­ci nyní řeší a vy­ře­ši­la spo­leč­nost UpNa­no. Vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé od­dě­le­ní spo­leč­nos­ti s pro­vo­zov­na­mi v USA a Ra­kous­ku vy­vi­nu­lo na­klá­pě­cí rám, který do­ká­že ko­ri­go­vat ne­rov­nos­ti v roz­sa­hu pod µm. Rám pro na­klá­pě­ní sub­strá­tu lze roz­ší­řit o různé dr­žá­ky, včet­ně řady dr­žá­ků se sklí­či­dly pro až 6pal­co­vé destič­ky. Ještě dů­le­ži­těj­ší je, že celý po­vrch wa­fe­rů až do ve­li­kos­ti 4 palců je nyní pří­stup­ný pro 2PP 3D tisk.

UpNano Tilt frame with fiber holder-scaled-2234

 


Mohlo by vás zajímat: