Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference IT Forum 2022

Úterý, 30 Srpen 2022 09:54

Tags: Hustopeče | IT Forum 2022 | Konference | TD-IS | Wine Well­ness Ho­te­l Aman­de

Pozvánka TD-IS-2235Od­bor­ná kon­fe­ren­ce, po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí TD-IS pro zá­kaz­ní­ky a zá­jem­ce o ERP, PLM, CAD/CAM/CAE sys­témy, se letos koná ve Wine Well­ness Ho­te­lu Aman­de v Hus­to­pe­čích ve dnech 13. a 14. září 2022. První den bude za­pl­něn té­ma­ty In­dust­ry 4.0 a s tím spo­je­ný­mi pro­ce­sy na­zý­va­ný­mi di­gi­ta­li­za­ce, au­to­ma­ti­za­ce atd.

Je to ale oprav­du to, co vět­ši­nu firem trápí nyní? Exis­tu­je řada pro­ce­sů, které spo­leč­nos­ti ne­ma­jí po­kry­té a při­tom mají znač­ný po­ten­ci­ál pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty. S Pavlem Ma­re­šem se účast­ní­ci po­ku­sí spo­leč­ně za­mys­let nad tím, co může fir­mám při­nést za ro­zum­né pe­ní­ze velké pří­no­sy.

Milan Černý z GRA­M­MER CZ jako dlou­ho­le­tý IT kon­zul­tant po­ho­vo­ří o vý­vo­ji IT pod­po­ry v prů­mys­lo­vých pod­ni­cích v útva­rech Vý­ro­by, Kva­li­ty, HR, Pro­de­je a sa­mo­zřej­mě tech­nic­ké pří­pra­vy vý­ro­by. Jaké jsou tren­dy a co bylo úspěš­né, kde se možná pře­kva­pi­vě dosud velký úspěch ne­do­sta­vil, kde jsou za­jí­ma­vé kon­sek­ven­ce mezi his­to­rií a sou­čas­nos­tí. Zmíní zku­še­nos­ti s vel­ký­mi sys­témy typu SAP, Oracle EBS v po­rov­ná­ní s men­ší­mi pruž­ný­mi ře­še­ní­mi.

Ne­by­lo by to IT Forum bez vý­mě­ny zku­še­nos­tí uži­va­te­lů sys­té­mů od TD-IS. Pro­stor do­sta­ne Da­niel Ko­mo­rous z Do­o­san Škoda Power, kde jsou tato ře­še­ní již mnoho let. Stej­ně tak se mů­že­te těšit na To­má­še Kábu z VALUE 4in­dust­ry a Aleše No­vosa­da z PeH­Too. I pan Jascev ze Saint-Go­ba­in Ad­fors CZ se po­dě­lí o to jak se jim to s TD-IS kon­stru­u­je.

Ani vý­vo­jo­vé týmy Da­vi­da Brun­ne­ra a La­di­sla­va Pe­leš­ky si no­vin­ky v sys­té­mech, které dě­la­jí pro­ce­sy jed­no­duš­ší ne­ne­cha­jí pro sebe. Kon­struk­té­ři se od Ivo Ma­touš­ka mohou do­zvě­dět jak díky ge­ne­ric­kým mo­de­lům v In­ven­to­ru zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu kon­strukč­ních prací. Aleš Karel z CAD týmu TD-IS má při­pra­ve­ny no­vin­ky v pro­duk­tech Au­to­de­sk. Ukáže ka­ta­log ná­hrad­ních dílů, Ras­ter De­sign a před­sta­ví Forge. Loňská před­náš­ka o bez­peč­nos­ti a stra­te­gii ob­no­vy dat vzbu­di­la velký ohlas, proto i letos se mů­že­te Petra Máry ze­ptat jak na to.

Společenská část konference

I ten­to­krát se po­ba­ví­te a za­sou­tě­ží­te si v ná­roč­ném vi­nař­ském ví­ce­bo­ji a ochut­ná­te míst­ní mo­rav­ské spe­ci­a­li­ty. Cim­bá­lo­vá mu­zi­ka se po­sta­rá o pří­jem­nou at­mo­sfé­ru ve­če­ra, který za­kon­čí­me ten­to­krá­te ne­tra­dič­ně tom­bo­lou a tak každý účast­ník svoji výhru do­sta­ne.

2. den kon­fe­ren­ce

Druhý kon­fe­renč­ní den bude vě­no­ván od­bor­ným worksho­pům.

PROGRAM A VÍCE INFORMACÍ

Účast na kon­fe­ren­ci je opět bez­plat­ná, uby­to­vá­ní hradí účast­ní­ci při pří­jez­du.

IT Forum TD-IS-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: