Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

E3.series 2022 s více než 50 novými funkcemi

Pondělí, 05 Září 2022 23:59

Tags: E3.series | ECAD | Software | Verze 2022 | Zuken

E3-PR-Z0568-0-SmartManufacturing-2236Zuken ozná­mil vy­dá­ní řady E3.​series 2022, která při­ná­ší vy­lep­še­ní umo­ž­ňu­jí­cí ná­vr­hář­ským týmům vy­tvá­řet di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta s funkč­ní­mi a vý­rob­ní­mi de­tai­ly za­chy­ce­ný­mi v je­di­né špič­ko­vé sadě ná­stro­jů. Vy­lep­še­ní E3.​series 2022 po­krý­va­jí všech­ny ob­las­ti elek­tro­tech­nic­ké­ho ná­vr­hu až po vý­rob­ní pro­ces, včet­ně tra­so­vá­ní vo­di­čů, vi­zu­a­li­za­ce dat, kon­t­ro­ly pra­vi­del ná­vr­hu, sprá­vy změn a mnoha dal­ších.

Nej­no­věj­ší verze řady E3.​series ob­sa­hu­je více než 50 no­vých funk­cí, vy­lep­še­ní a ná­stro­jů pro zvý­še­ní spo­leh­li­vos­ti, efek­ti­vi­ty a pro­duk­ti­vi­ty. Vy­lep­še­ní kon­struk­ce skří­ní mají za cíl zlep­šit 3D vi­zu­a­li­za­ci dílů a vo­di­čů a zjed­no­du­šit tak pro­ces mon­tá­že. Vy­lep­še­ní ka­be­lů a ka­be­lo­vých svaz­ků se za­mě­řu­jí na zlep­še­ní opa­ko­va­né­ho po­u­ži­tí ná­vr­hu a za­chy­ce­ní dal­ších vý­rob­ních de­tai­lů. Cel­ko­vá vy­lep­še­ní po­u­ži­tel­nos­ti se za­mě­řu­jí na další zjed­no­du­še­ní apli­ka­ce s cílem zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu, za­tím­co vy­lep­še­ní ak­tiv­ní a pa­siv­ní kon­t­ro­ly kon­strukč­ních pra­vi­del za­jiš­ťu­jí kva­li­tu ná­vr­hu.

Více in­for­ma­cí v an­g­lič­ti­ně na tomto od­ka­zu.

 


Mohlo by vás zajímat: